Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ


От 01.01.2009 г. по предложение на ИРУ, прието на сесията по превоз на опасни товари на WP-15 на ИКЕ на ООН, съгласно глава 5.4.3. на спогодбата АДР, версия 2009, влeзe в сила нов образец на писмени инструкции. Те трябва да бъдат написани на езика на държавата-членка на спогодбата, от която са издадени.

 

УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА АДР

Съгласно правилата за работа в АЕБТРИ, устните и писмените консултации и отговори на въпроси, свързани с приложението на Спогодбата АДР се заплащат. Цената на услугата зависи от сложността на дадената консултация и времето, което се изисква за изготвянето:

 • Консултации с минимална сложност, отнемащи до 30 минути време за изготвяне – 40 лв.;
 • Консултации с по-голяма сложност – 80 лв.;
 • Отговор на въпроси, свързани с решаване на сложни казуси и подробни справки в АДР, химически справочници, енциклопедии и др. – 120 до 150 лв.
 • В случаите, когато е необходима и "Писмена инструкция" за аварийни случаи (Тремкарта), към основната цена се добавят допълнително 100 лв.

Фирмата или лицето, които искат консултация, изпращат въпроса/въпросите си на следния електронен адрес  d.mladenov@aebtri.com или
на факс – (02) 958 24 46.

В отговор получават съобщение за сумата, която дължат, за да получат консултацията. Сумата се привежда по сметката на "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР":

Уни Кредит Булбанк

IBAN: BG46UNCR76301009562802
BIC: UNCRBGSF

След получаването на сумата, запитващата фирма или лице получават по електронна поща или по факс (според желанието на запитващия) исканата консултация.
Фактура за платената консултация се изпраща след получаването на съответните данни за фирмата или лицето (име/ наименование на фирмата, адрес, № на данъчната регистрация, МОЛ). По желание на запитващия той може да получи официално подписано и подпечатано писмо с отговора на въпросите си.
Пощенските разходи са за сметка на консултирания.

Формулярът за заявка за консултация можете да изтеглите оттук:

 Формуляр-заявка за консултация по превоз на опасни товари

ЗАКОНОВА БАЗА

Основни документи, които регламентират превозите на опасни товари с автомобилен транспорт и при комбинирани превози по шосе, ж.п., море и въздух, са:

А. Международни [вж. Конституция на Република България, чл. 5(4)]:

 • ADR - автомобилни превози (ДВ бр.73/1995 г. и приложението към ДВ бр.73);
 • RID - ж.п. превози;
 • IMDG - морски превози;
 • ICAO (технически инструкции) - въздушни превози;
 • CMR (Конвенция за договора за международен автомобилен превоз);
В. Национални:
 • Закон за движение по пътищата (ДВ бр. 20/ 1999 г., посл. изм. бр. 93 от 24.11.2009 г.);
 • Закон за автомобилните превози (ДВ бр. 82/1999 г., посл. изм. бр. 93 от 24.11.2009 г.); 
 • Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ДВ бр. 133/1998 г., посл. изм. бр. 69 от 05.08.2008 г.) и Правилника за неговото прилагане (ДВ бр. 78/1999 г., посл. изм. бр. 77 от 29.09.2009 г.);
 • Закон за използуване на атомната енергия (ДВ бр. 63/2002 г., посл. изм. бр. 74 от 15.09.2009 г.);
 • Закон за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., посл. изм. бр. 93 от 29.11.2009 г.);
 • Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари (ДВ бр. 28/ 2002 г., посл. изм. бр.73 от 19.08.2008 г.);
 • Наредба 40 на МТС, МВР и МОСВ за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ бр. 15/ 2004 г., посл. изм. бр. 67 от 17.08.2007)
I. Общи изисквания

1. Задължение за обучение на водачите по ADR.

 • ADR (гл. 8.2.1.1.):
2. Опаковане на опасни товари (гл. 6) 
Общи изисквания
 • Одобряване на опаковките и съдовете ( гл. 6.1.), опаковъчни инструкции (гл.4.1.4.) 
 • Маркировка на одобрените опаковки и съдове
3. Маркировка и сигнализация за опасността на превозвания товар
 • Етикети за опасност (гл. 5.2.2.2.)
 • Табели (гл. 8.1.3.)
 • Идентификационни цифрови кодове за опасност (Кемлерови кодове, гл. 5.3.3.2.1 игл. 5.3.2.2.)
4. Моторни превозни средства за опасни товари
 •  
 • Типово одобряване (гл. 9.1.)
 •  
 • Типове превозни средства, изискващи одобряване (гл. 9.1.1.2.)
 •  
 • Удостоверение за годност на МПС за опасни товари (Сертификат ВЗ, гл. 9.1.3.)
 •  
 • Маркировка и сигнализация на МПС (гл. 8.1.3.)
  5. Оборудване на МПС с аварийна екипировка (гл. 8.1.5.)
 •  
 • Задължителна екипировка
 •  
 • Предписана екипировка в зависимост от опасния товар (гл. 8.1.5.)
 •  
 • Пожарогасители (гл. 8.1.4.) 
  6. Документация при превоз на опасни товари (гл. 5.4.)
 •  
 • Товарителница (CMR, гл. 5.4.1.)
 •  
 • Писмени инструкции (гл. 5.4.3.)
 •   
 • Документ за легитимиране ( гл. 1.10.)
 •  
 • Сертификат ВЗ (гл. 9.1.3.))
 •  
 • ADR удостоверение на водача (гл.8.2.1.)

 •  
 • Копие от двустранно (специално) споразумение между държави (при наличие на такова) (гл. 1.5.1. и гл. 1.7.4.

  • Разпоредби за товарене и разтоварване (гл. 7.5.)
  7. Превоз на опасни товари в контейнери (гл. 7.4.2.)

  8. Превоз на опасни товари в насипно състояние (гл. 7.3.)

  9. Превоз на опасни товари в IBC опаковки (гл. 6.5.)

  10. Превоз на опасни товари в цистерни (гл. 6.7. и гл. 6.8.6.9.)
  11. Превоз на взривни вещества и изделия от клас 1 (гл. 2.2.1.)

  12. Превоз на радиоактивни материали от клас 7 (гл. 1.7.)

  13. Изисквания при надзора на превозните средства (гл. 8.4.)

  14. Изисквания при товаро-разтоварни действия изисквания и забрани по време на време на движение по маршрута, при спиране и при паркиране (гл. 7.1.)
  15. Пътни знаци (съгл. Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата)
  16. Изключения от ADR (гл. 1.1.3.6.3. и таблицата към нея)
 •  
 • Малки опаковки (гл. 6.2.4.)
 •  
 • Ограничени количества (гл. 1.1.3.6.4.)
 •  
 • Други (гл. 6.2.3.3.)
  17. Комбинирани превози (шосе, море, ж.п., въздух), (гл. 5.4.4.)
  18. Класове на опасните вещества и изделия (гл. 2.1.1.1. и гл. 2.1.2.)

   

  II. Специална част: особености при различните класове опасни товари

  Характерни особености, определящи изискванията при превоза
    Kлac 1 - взривни вещества и изделия
  Клас 2 - газове
  Клас 3 - Запалими течности
  Клас 4- Други запалими вещества
  Клас 5- Окисляващи вещества и органични пероксиди
  Клас 6 - Отровни и заразни вещества
  Клас 7- Радиоактивни материали
  Kлac 8 - Корозионни вещества
  Клас 9 - Други опасни вещества
  Забрани и транспортни ограничения от компетентните органи (гл. 1.9.)

     Разпоредби за сигурността (гл. 1.10.)

  III. Справочна част
  1. Списък на опасните вещества съгласно Оранжевата книга на ООН (гл. 3.2. ТОМ І на ADR)
  2. Списък на компетентните органи по ADR по страни
  3. Списък на Асоциациите на превозвачите по страни
  4. Списък на лицензирани български фирми - превозвачи, превозващи опасни товари
  5. Алгоритъм на действията на превозвача при предприемане на превоз на опасен товар

  За по-подробна информация и справки:
  Гл. експерт Д. Младенов, 
  Тел: (02) 958 10 36; Факс: (02) 958 24 46;

  E-mail: d.mladenov@aebtri.com 


   
   
  IRU website