Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

КАРНЕТИ TIR


   АЕБТРИ уведомява, че от 1 ноември 2023 г. цените на карнетите ТИР се актуализират, както следва:
   • 6-листов карнет ТИР – 105 лв.
   • 14-листов карнет – 175 лв.

Какво е карнетът ТИР?

   Карнетът ТИР се издава според разпоредбите на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) и представлява международен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания при транзит на стоки по шосе.
   Всяка договаряща страна по Конвенция ТИР определя максималния размер на сумата за отделен карнет ТИР, която може да се изисква от гарантиращата асоциация. Препоръчва се митническите органи да ограничат изискуемата от гарантиращата асоциация максимална сума до равностойността на 100 000 евро за карнет ТИР.
   Актуален списък на гаранционните лимити по държави можете да намерите
ТУК.
   Карнетът ТИР има уникален идентификационен номер от две букви и осем цифри (например ХК65789412). Състои се от предна и задна корица, манифест на стоките, съответен брой бели и зелени листа, наречени отрязъци, групирани по двойки и констативен протокол.
   Срокът на валидност на карнета ТИР се определя от издаващата асоциация като в точка 1 от началната корица се посочва последната дата, след която карнетът ТИР не може да бъде представен за задействане в отправното митническо учреждение.
   Всички използвани и неизползвани карнети ТИР се връщат задължително в издаващата асоциация.


Условия и изисквания за допускане
на лица до процедурата ТИР

Правила за работа на Националния комитет
за достъп до процедурата ТИР

I. АЕБТРИ издава карнети ТИР само на лица, установени на територията на Република България, получили разрешение за достъп до процедурата ТИР от директора на Агенция “Митници” и отговарящи на минималните условия и изисквания за достъп до процедурата ТИР, определени в част II на приложение № 9 на Конвенция ТИР, влезли в сила от 17.02.1999г., а именно:
1. да имат доказан опит или най-малко възможност за извършването на редовни международни превози (да има издаден лиценз за международни превози и др.);
2.  да познават разпоредбите на Конвенция ТИР;
3.  да са финансово стабилни;
4.  да нямат тежки или повторни нарушения на митническото или данъчното законодателство;
5.  да имат поет писмен ангажимент към АЕБТРИ, според който:
       а) ще спазват всички митнически формалности в отправните, транзитните и получаващите митнически учреждения съгласно изискванията на Конвенцията ТИР;
       б) ще заплащат дължимите суми, определени в чл. 8 (1) и (2) от Конвенцията ТИР, ако те са изискуеми от митническите органи в съответствие с чл. 11, параграф 3 от Конвенцията ТИР;
       в) ще  дават   възможност  на  АЕБТРИ  да  проверява   данните,  свързани  с  минималните условия и изисквания за достъп до процедурата ТИР.
II. Всеки заявител, кандидатстващ за достъп до процедурата ТИР, трябва да покрива посочените по-долу критерии в съответствие с минималните условия и изисквания по т.І:
   1. Доказването на опит или най-малкото възможност за извършването на редовни международни превози се осъществява чрез:
       а) Наличие на валиден лиценз по чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози , издаден от Министерството на транспорта и съобщенията (с изключение на случаите по чл. 6, ал. (3) от Закона за автомобилните превози). Проверката се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като резултатите се представят в писмено становище  на Националния комитет за достъп до процедурата ТИР (по-долу наричан Комитета); и
       б) Двугодишен опит в извършването на международни превози на стоки, като се представят минимум 10 (десет) товарителници CMR за осъществени превози или двугодишен опит на управителя/ръководителя на транспортната дейност на заявителя в областта на международните автомобилни превози на стоки, като се представят копия от предходни трудови договори или копие от трудовата книжка, доказващи изискуемия стаж в международния транспорт. Прилага се копие от трудовия договор със заявителя и неговата регистрация в НАП.
   2. Познаването на разпоредбите на Конвенция ТИР се удостоверява чрез завършен курс по Конвенция ТИР  от управителя / ръководителя на транспортната дейност на заявителя към АЕБТРИ. На успешно положилите изпита се издава удостоверение със срок на валидност 3 години.
  Програмата на курса по прилагане на Конвенцията ТИР се подготвя съвместно с Агенция “Митници”. Курсът се провежда дистанционно в платформата ZOOM при заявка на по-малко от 5 участника и се състои от лекционен видео материал от 4 учебни часа, който е достъпен 5 дни. Практическите упражнения и подготовката за изпит се провеждат в дистанционна форма, за което е необходимо връзката да се осъществява с камера и микрофон. Изпитът представлява тест с времетраене 60 минути.
  При провеждане на обучение присъствено в офиса на АЕБТРИ времетраенето е от 10.00ч. до 16ч., като се състои от 6 учебни часа по 40 минути, от които 4 часа теоретична подготовка, 2 часа практически занятия и подготовка за изпит и 60 минути изпит под формата на тест. При неуспешно положен изпит е възможно повторно явяване на курсиста. В този случай  е задължително повторението на практически упражнения и подготовката за теста. За записвания се обадете на телефон: 02/958 16 28, 0887 114 914
.
    Всеки заявител, ползващ процедурата ТИР, се задължава да има назначено професионално компетентно лице, успешно завършило курса по Конвенция ТИР. При промяна в обстоятелствата е необходимо да уведоми писмено АЕБТРИ в 14 дневен срок. 
Забележка: Управителят/ръководителят на транспортна дейност на заявителя в областта на международните автомобилни превози на стоки трябва да съвпада с лицето, вписано като професионално компетентно лица в лиценза за международен превоз на товари. Проверката се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като резултатите се представят в писмено становище на Комитета.
3. Финансовата стабилност на заявителя се преценява по размера на собствения капитал по баланс, съответстващ на заявените товарни помещения в АЕБТРИ, с представянето на годишен финансов отчет (ГФО) за последната финансова година с приложения съгласно Счетоводен стандарт – СС1- “Представяне на финансови отчети” и копие от годишната данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) или Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предприятията по чл.38 от Закона за счетоводството, подлежащи на независим финансов одит, представят заверен от одитор отчет и копие от одиторския доклад. Документи не се изискват, ако са на разположение в Търговския регистър. Заявителите, които нямат необходимия собствен капитал по ГФО, представят банкова гаранция в размер както следва:
       а)   5 000 евро за едно заявено в АЕБТРИ товарно помещение;
       б) 10 000 евро за 2 до 5  заявени в АЕБТРИ товарни помещения;
       в) 15 000 евро за 6 до 10 заявени в АЕБТРИ товарни помещения;
       г) 20 000 евро за над 10 заявени в АЕБТРИ товарни помещения.

  При  увеличаване  на  броя  на   заявените  в  АЕБТРИ  товарни  помещения   заявителят покрива   изискванията   за   финансова   стабилност   чрез   собствен   капитал   по  ГФО   или допълнителна банкова гаранция.
  Заявителят прилага декларация за съгласие за учредяване на банкова гаранция в полза на АЕБТРИ в размер, определен от Националния комитет за достъп до процедурата ТИР, като минималната задължителна гаранция за достъп до процедурата ТИР е в размер на 3 000 евро.
4. Липса на тежки или повторни нарушения на данъчното и митническото законодателство на заявителя, на лицата които представляват заявителя и на ръководителя на транспортна дейност на заявителя се удостоверява чрез:
      а) Проверката за отсъствие на тежки или повторни нарушения на митническото законодателство, което се извършва в информационните системи на Агенция „Митници“, а проверката за  отсъствие на тежки или повторни нарушения на данъчното законодателство се осъществява чрез проверка в данните, съдържащи се в „Регистър за административно наказателни преписки“ на Националната агенция за приходите (НАП).  Когато проверяваните лица са чуждестранни граждани, за които няма данни да имат ЛНЧ или служебен № за целите на НАП,  информацията за данъчни нарушения се изисква от Агенция „Митници“ чрез запитване до НАП. Получените данни се предоставят на Комитета на първото му следващо заседание. При установени просрочени данъчни задължения към бюджета заявителят представя в оригинал  "Удостоверение за наличието или липсата на задължения"(по чл.87, ал.6 от ДОПК), издадено от регионална дирекция на НАП;
III. Достъпът до процедурата ТИР се контролира от Национален Комитет, който включва упълномощени представители на Агенция “Митници”, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и АЕБТРИ.
   1. Комитетът за достъп до процедурата ТИР  осъществява своята дейност съгласно следните правила за работа:
       а) Комитета се събира на редовни заседания  6 пъти годишно - през последната работна седмица на месеците февруари, април, юни, август, октомври и декември;
       б) Заседанията на Комитета се провеждат в централния офис на АЕБТРИ в гр.София;
       в) Комитета заседава само при условие, че има упълномощени представители на всяка една от участващите институции, като всяка страна има право на един глас;
       г) На редовните си заседания Комитетът разглежда: заявления за достъп до процедурата ТИР, подадени молби за намаляване размера на банковите гаранции на допуснати до процедурата ТИР, предложения за актуализация на данни на титуляри на карнети ТИР, случаи на отнемане на достъпа до процедурата ТИР на титуляри на карнети ТИР по чл.6, параграф 4 и чл.38 от Конвенция ТИР, досиета на титуляри на карнети ТИР, подлежащи на мониторинг и други въпроси предложени от страните;
      д) Извънредни заседания на Комитета се свикват по предложение на всяка една от страните при необходимост;
       е) За взетите решения от Комитета за достъп до процедурата ТИР се изготвя протокол в три екземпляра, който се подписва от представители на страните;
      ж) Към протокола се прилагат заявленията на лицата заедно с приложените документи, сканирани на електронен носител и копия на останалите документи, използвани на заседанието;
       з) Техническият секретариат, съставен от представители на АЕБТРИ, изпраща с придружително писмо протокола заедно с приложенията до директора на Агенция „Митници“.
      
  2. Редът за допускане на лицата до процедурата ТИР е следният:
       а) Всеки кандидат за достъп до процедурата ТИР подава заявление по образец в Централния офис на АЕБТРИ. Заявлението се подписва от лицето или лицата, които управляват и представляват заявителя, съгласно вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Подписите трябва да са нотариално заверени или документите могат да бъдат подписани от съответните лица и в Централния офис на АЕБТРИ пред представител на Сектор “Регистрация”.
Заплаща се такса  “Регистрация” в размер на 150 лева, която включва и изработването на един брой печат за подпечатване на карнети ТИР.
       б) Техническият секретариат приема и регистрира подадените заявления за допускане до процедурата ТИР, като проверява съответствието на данните, съдържащи се в тях, с информацията от следните документи, представени от заявителя:
• Копие от валиден лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение;
• В случай, че не са налични в Търговския регистър, заявителят предоставя копие от годишния финансов отчет за последната година със съответните приложения съгласно  Счетоводен стандарт – СС1 – “Представяне но финансови отчети”, заверен от одитор или от териториалната дирекция на НАП по месторегистрация, придружен от копие от годишната данъчна декларация по ЗКПО или ЗДДФЛ. Заявителят прилага декларация за съгласие за учредяване за банкова гаранция в размер, определен от Комитета за достъп до процедурата ТИР;
• Копие на удостоверение за завършен курс за обучение по Конвенция ТИР (за управители или ръководители транспортна дейност);     
• Копие от трудовия договор на ръководителя на транспортна дейност със заявителя;
• Регистрация на трудовия договор в НАП;
• (*) Копия на 10 (десет) международни товарителници CMR за извършени превози, обхващащи период от 2 (две) години;
• (*) Копия от предходни трудови договори или трудова книжка, доказващи изискуемия стаж като ръководител на транспортната дейност.
Забележка: Документи се прилагат само по една от последните две точки (*).
Заявителят представя мотивите за достъп до процедурата ТИР в Заявлението за допускане.
     в) До пето число на всеки месец АЕБТРИ изпраща по електронна поща до всички участници в Комитета списък на заявителите, които кандидатстват за достъп до процедурата ТИР и са подали документи до края на предходния месец, придружени от сканираните им заявления;
     г) Въз основа на получената  информация всяка от страните изготвя писмено становище и го представя на техническия секретарят;
     д) След заседанието на Комитета за достъп до процедурата ТИР АЕБТРИ изпраща на Агенция „Митници“ списък на заявителите по образеца на Приложение 9, част ІІ на Конвенция ТИР, които Комитетът предлага да бъдат допуснати до процедурата ТИР. Към списъка се прилага екземпляр от протокола на заседанието на Комитета заедно със сканирани копия на документите от всяко заявление за достъп до процедурата ТИР, записани на електронен носител;
    е) Агенция „Митници“ писмено уведомява АЕБТРИ за заявителите, на които е дадено или отказано разрешение да използват карнети ТИР;
    ж) Данните на допуснатите до процедурата ТИР заявители или тези с отнето разрешение се въвеждат в Международната база данни ТИР (ITDB) от оторизираните лица в АЕБТРИ и се одобряват от експерти в Агенция „Митници“.
Забележка: Международната база данни ТИР е създадена от Изпълнителния съвет на Конвенция ТИР с цел митническите администрации на всички договарящи се страни по Конвенция ТИР да разполагат за проверка с актуална информация относно допуснатите до процедура ТИР лица или тези с отнето разрешение за достъп до процедурата ТИР.
 
3. В съответствие с чл. 6, параграф 4 на Конвенция ТИР лица с влезли в сила постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и непогасени в срок, се предлагат за отнемане на разрешението за достъп до процедурата ТИР. 
  4. АЕБТРИ предлага на Агенция “Митници” отнемане на разрешение за достъп до процедурата ТИР на лица, когато не се изпълняват някои от посочените в т. І условия и изисквания и не покриват някои от критериите по т. ІІ, както и при неспазване на двумесечния срок за регистрация в АЕБТРИ.

Полезна информация:

Адрес на АЕБТРИ:
1680 София
ж.к. Бели Брези
ул. Искърски пролом № 6
тел.:    02 958 16 28
факс:   02 958 03 35
e-mail: registration@aebtri.com

Банкова сметка на АЕБТРИ:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN:  BG58UNCR96601086795202
BIC: UNCRBGSF

Необходими документи 

Заявление за допускане до режима ТИР 


Декларация към лиценз 

Декларация за банкова гаранция 

Декларация за чужденци 


Свидетелство за митническа годност (СМГ)

    Издаване на свидетелство за митническа годност на територията на Република България


Условия и изисквания за
издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер

   Всеки превозвач, който желае да получава карнети ТИР с куриерски услуги е необходимо да представи в АЕБТРИ - гр. София “Заявление за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер”. В бланката се посочва адресът, на който ще се получават карнетите ТИР, като адресът за доставка трябва да съвпада с посочения адрес за кореспонденция в АЕБТРИ. Превозвачът може да заяви получаването на пратката с карнетите ТИР и до най-близкият до адреса му за кореспонденция офис на съответния куриер, както и до други офиси на избраният куриер в страната при наличие на извънредни обстоятелства.
   АЕБТРИ изготвя за сметка на превозвача едно клише за печата, с който ще се подпечатват издаваните карнети ТИР, на стойност 24.00 лв., като същият ще се съхранява в асоциацията. Необходимо е при подаване на Заявлението да се приложи и копие от документа за платения печат. След регистриране на Заявлението всеки превозвач получава парола, с която може да изпраща заявки за карнети ТИР от сайта на АЕБТРИ www.aebtri.com. При проблеми със сайта могат да се поръчват карнети ТИР и по факс на номер 02/958 03 35 като се използва заявка по образец.
   Карнетите ТИР се доставят с “Ди Ейч Ел Експрес България” /DHL/ или IN TIME за сметка на превозвача. Цената при доставка с DHL е 8,50 лв., като е включена във фактурата със закупените карнети ТИР. При доставка с IN TIME цената се определя спрямо утвърдените тарифи на IN TIME. Цената за куриерските услуги в този случай не е включена във фактурата за издадените карнети ТИР и се заплаща при доставката.
   Заявки се приемат до 15:00 часа и след като бъдат обработени се предават на съответната куриерска служба до 15:30 часа.
   Заявки, получени след 15:00 ч, се изпълняват на следващият работен ден.
Карнети ТИР, доставяни чрез куриер, се издават само след предварително заплащане. Банковата сметка е:
              УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
              IBAN: BG58UNCR96601086795202
              BIC: UNCRBGSF

    При установено нарушение в 7-дневен срок от датата на издаване на фактурата за карнети ТИР, дължимата сума се покрива от банковата гаранция за достъп до процедурата ТИР на титуляра.  

Електронни формуляри:
Заявление за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер

*Заявка за издаване на карнети ТИР и доставка по куриер

 

* Моля попълнете, отпечатайте и върнетe в АЕБТРИ според инструкцията по-горе.


Задължително предварително деклариране на данните от карнета ТИР

   От 1 януари 2009 г. влeзe в сила изменение на митническото законодателство на Общността относно превозите на стоки под режим ТИР (Регламент (ЕО) №1192/2008 на Комисията от 17.11.2008 г.). Съгласно изискванията титулярът на съответния карнет ТИР или негов представител е задължен да подаде данните от карнета ТИР по електронен път в компютъризираната транзитна система (NCTS) един час преди да представи в отправно или входно митническо учреждение на Общността карнета ТИР, всички необходими придружаващи документи, пътното превозно средство и стоките.

Процедура по TIR-EPD: 


След предварително деклариране на данните от карнета ТИР при първоначалното му задействане (в отправно митническо учреждение) в ЕС или при влизане на територията на Общността (във входно гранично митническо учреждение) митническият служител прави сравнение между тези данни и данните от от volet 1 на съответната страница на карнета ТИР. След потвърждение на информацията от страна на митническия служител в NCTS на превозвача се разрешава да започне или продължи превоза ТИР, като същевременно се изпраща и електронно съобщение от тази митница до получаващото или изходното гранично митническо бюро на ЕС.
   При представянето на товарния автомобил и карнета ТИР за обработка в получаващото или изходното митническо бюро на ЕС, митническият служител прави проверка на товарния автомобил, поставя подпис, печат и дата на volet 2 на съответната страница на карнета ТИР и потвърждава данните в NCTS. В системата се създава съобщение до отправното или входното митническо учреждение, че на единната митническа територия на Общността операцията ТИР е завършена правилно. Хартиеният носител volet 2 се задържа от приключващата митница без да се изпраща на отправна или входна митница. Това означава, че операциите ТИР на територията на Европейската общност се приключват само електронно в NCTS и в страните от ЕС и няма да циркулират хартиените отрязъци. Тези изменения при оформянето на превозите ТИР спомогнаха за рязко намаляване на броя на предварителните уведомления за незавършени операции ТИР и ускориха обмена на информация между отправното/входно и получаващото/изходно митнически учреждения, с което ще се подобри ефективността и сигурността на превозите ТИР.

Подаването на данните във всяко отправно и входно митническо учреждение на територията на Общността се осъществява като се използват правилата и кодовете за електронната транзитна декларация. То е задължително, независимо от това, дали превозът ТИР започва на или извън митническата територия на ЕС.
В изключителни случаи, наричани „аварийна ситуация“, когато компютъризираната транзитна система на митницата или приложението на търговеца не функционират, или когато връзката между тези две  системи е нарушена, след разрешение от митническите органи е допустимо данните за карнета ТИР да не се подават по електронен път.
Независимо че оформянето на операциите ТИР става чрез системата NCTS/TIR, карнетите ТИР продължават да се обработват от митническите органи в съответствие с изискванията на разпоредбите на Конвенция ТИР, 1975 г. Правните последици, произтичащи от несъответствие между подадените електронни данни за карнета ТИР и самия карнет ТИР, се основават на данните в карнета ТИР в съответствие с разпоредбите на Конвенция ТИР, 1975 г.
Във връзка с измененията на митническото законодателство на ЕС, свързани с изискванията за сигурност и безопасност, които се прилагат от 1.01.2011 г., превозвачите - титуляри на карнети ТИР е необходимо  да подават в електронен вид обобщена декларация за въвеждане или напускане (ОДВ/Н) един час преди пристигането на стоките на граничен пункт на Европейския съюз.
   Данните за сигурност и безопасност се съдържат в Приложение 30А от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията и включват:
- държава и място на товарене;
- държава и място на разтоварване;
- маршрут;
- транспортни разходи - начин на плащане;
- товародател и товарополучател - конкретни данни за име на фирмата, адрес, пощенски код, държава и EORI номер, при регистрация в Европейската общност;
- митнически код, тегло и брой колети на стоката.
   Тези данни са необходими за извършване на анализ на риска за правилното осъществяване на митническия контрол за целите на сигурността и безопасността.
   Възможностите, които имат превозвачите - титуляри на карнети ТИР за изпращането на данните за сигурност и безопасност са (по избор):
- подаване на Обобщена декларация за въвеждане/напускане, като отделно се изпраща, както досега предварителна декларация с данни от карнета ТИР,
ИЛИ
- тези данни да бъдат включени в предварителното деклариране на данни за карнета ТИР.

 

Титулярът на карнета ТИР може да изпрати предварителна декларация с данни от карнета ТИР по 3 начина, както следва:

І. Да използва безплатния програмен продукт на ИРУ TIR-EPD (TIR Electronic Pre-Declaration) за предварителна декларация на данните от карнета ТИР посредством Интернет. Към януари 2024 г. проектът на ИРУ TIR-EPD може да се прилага за превози с отправен или входен пункт в ЕС в Австрия, Азербайджан, Афганистан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия, Гърция, Естония, Израел, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Катар, Киргизстан, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Обединени Арабски Емирства, Оман, Пакистан, Полша, Румъния, Руска федерация, Саудитска Арабия, Северна Македония, Словения, Словакия, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска и Чехия. Своевременно ще бъде публикувана информация за всяка нова държава, приобщена към безплатния програмен продукт на ИРУ.
ИРУ е в преговорни отношения с митническите администрации на страните, в които се прилага Конвенция ТИР и своевременно актуализира информацията на началната страница на приложението на www.tirepd.org.

 Принципната схема на функциониране на проекта TIR-EPD е следната:
1. Превозвачът заявява писмено, че ще използва системата на ИРУ, като попълва формуляр, който се изпраща до АЕБТРИ;
2. АЕБТРИ регистрира превозвача в Приложението на ИРУ TIR-EPD, след което  изпраща на превозвача /по електронната поща/ име и парола за достъп.
Приложението на ИРУ за безплатно деклариране на данни от карнета ТИР е на следния адрес: www.tirepd.org. Въведените данни за карнета ТИР се подават към съответната митническа администрация каквато е и целта на Приложението;
3. Преди задействане на карнета ТИР от митническата администрация на страна член на ЕС превозвачът въвежда данните от карнета в системата TIR-EPD, използвайки потребителското си име и парола чрез Интернет. Програмата TIR-EPD прави проверка на съответствието на потребителското име, паролата, номера на превозвача, номера и датата на валидност на карнета ТИР. По този начин се гарантира сигурността на изпратените данни от титуляра на карнета ТИР. При несъвпадение не могат да се въведат данните от карнета TIR, а при успешно изпратени данни въведената информация може да се отпечата.

 

ІІ. Да въведе данните от карнета ТИР директно в NCTS без използване на допълнително приложение. Задължително условие при този подход е превозвачът да има регистрация в митническата администрация на съответната страна от ЕС, от която влиза на територията на Общността или започва превоза ТИР. За предаване на данни на българска митническа администрация е необходимо всеки потребител на карнети ТИР да отговаря на изискванията на Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път, издадена от министъра на финансите, обнародвана в ДВ бр. 55 от 7.7.2006 г., изм. бр.2 от 09.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г. (www.customs.bg - ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ - Документи). Задължително е наличието на електронен подпис.
  За предаване на данни на турската митническа администрация, титулярят на карнета ТИР може да използва приложението за предварителна декларация (TIRCUS) на Министерството на митниците и търговията на Република Турция https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Site/Oturum/Tanitim.

  За да получи достъп до приложението TIRCUS, титулярят на карнета ТИР трябва първо да получи парола и потребителско име за достъп до турската национална митническа система BILGE. Съгласно съответните разпоредби чужденци, които имат данъчен идентификационен номер (TIN) или идентификационен номер за чужденци (ID), предоставен от турското правителство, ще могат да представят от свое име предварителна електронна декларация.
  Приложението TIRCUS е налично на английски и турски език, и позволява подаването на предварителна електронна декларация само до турски митници – ако превозът ТИР изисква подаването на предварителна декларация до други държави по маршрута, това трябва да се извърши отделно.
  Използването на приложението TIRCUS на английски език е описано в Ръководство на потребителя: https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Content/Manuals/UserManual_EN.pdf
Ако предварителната декларация е подадена след пристигането на превозното средство на турската митническа територия, превозвачът и превозваните стоки ще трябва да бъдат проверявани отделно в рамките на критериите за оценка на риска.

 

ІІІ. Да използва срещу съответно заплащане услугите на спедитори и митнически агенти, които имат достъп до NCTS за въвеждане на данните от карнета ТИР.

За повече информация може да се обръщате към АЕБТРИ, Весела Кожухарова, ръководител отдел "Карнети ТИР" - тел.: 02/ 958 14 79, 958 14 13 и e-mail: v.kojuharova@aebtri.com и сектор "Регистрация" - тел.: 02/ 958 16 28 и e-mail: registration@aebtri.com.

Препоръчваме на всички заинтересовани лица да използват за консултации интернет страниците на Агенция "Митници" и на АЕБТРИ.

Полезна информация можете да намерите на следните линкове: - Новите разпоредби на митническото законодателство на Eвропейската общност - http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm;

- Митнически код на стоката - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm

- Списък на гранични митнически учреждения на Европейския съюз и техните кодове - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_en.htm

- Справка за ЕORI номер - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/eorihome_en.htm

 Заявление за получаване на достъп до приложението на ИРУ TIR-EPD


Ръководство на потребителя на приложението на ИРУ TIR-EPD

 


Изменения на Конвенцията ТИР, въвеждащи изисквания към превозни средства и контейнери с плъзгащи се покривала, под, врати и всички други съставни елементи на товарното помещение с цел повишаване на сигурността и безопасността на автомобилните превози

Измененията можете да намерите ТУК.

 

Начало

 
IRU website