Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ


Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) е основана през 1962 г. със седалище в София. АЕБТРИ е гарант на системата ТИР в Република България и издава карнети ТИР на международните автомобилни превозвачи в страната.

Членове на АЕБТРИ са фирми и организации, които извършват международен автомобилен транспорт или чиято дейност има отношение към автомобилните превози на пътници и товари.  Асоциацията защитава интересите както на своите членове, така и на професията като цяло на национално и международно равнище.

В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, които имат отношение към автомобилните превози, и участва редовно в работата на специализираните комисии в тях.

Непосредствено след създаването си АЕБТРИ се присъединява като наблюдател към  Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) със седалище в Женева и е негов редовен член от 1967 г. Освен това в международен план асоциацията поддържа връзки с работните и експертни групи към Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН, Женева, генерална дирекция “Мобилност и транспорт” към Комисията на ЕС, Международния транспортен форум, както и сродните й асоциации в чужбина.


Нашият ангажимент за защита на личните Ви данни

Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата  (АЕБТРИ)  се отнася и винаги се е отнасяла изключително отговорно към защитата на личните данни на  потребителите на карнети ТИР и партньорите си. Тъй като държим винаги да сме коректни,  в изпълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и регулациите на Общия регламент за защитата на данните 2016/679 на ЕС (ОРЗД) Ви информираме, че всички предоставени до този момент от Вас лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ОРЗД попадат под специален режим  на защита.

АЕБТРИ съхранява, обработва и използва лични данни единствено и само във
връзка с реализиране на правата и поетите задължения при гарантираното им опазване в тайна от трети лица.
 

 

 
IRU website