Основна информация
Професионална компетентност
Превоз на опасни товари по шосе
ИРУ академия
Допълнително обучение
Дистанционно обучение
Актуална информация

ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ


A. Основен курс
Задължителен. Продължителност – 19 учебни часа (2 дни
и половина)

 • цел и приложение на ADR и нашето законодателство; задължения, отговорности, санкции;
 • опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
 • опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
 • превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
 • документация при превозите;
 • правила при товарене, разтоварване и превоз;
 • действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;
Б. Превоз на опасни товари в цистерни.
Специализиран курс. Продължителност – 13 учебни часа (ден и половина)
 • типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
 • специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
 • правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
 • документация при превоза;
 • действия при аварийни ситуации;
В. Превоз на взривни вещества и изделия
Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа. (1 ден)
 • структура и обхват на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост
 • изисквания за опаковките и знаците за опасност;
 • специфични разпоредби и забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
 • превозни средства: изисквания, оборудване, сигнализация;
 • документация;
 • действия при аварийни случаи;
Г. Специализиран курс за превоз на радиоактивни материали
 • естество на радиацията и последствията от нея; радиологични единици;
 • безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
 • опаковки: видове, изисквания, маркировка, транспортни категории на товарите;
 • изисквания към МПС, оборудване, сигнализация;
 • правила и забрани при товарене и подреждане на товара;
 • правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
 • документация;
 • задължения и отговорности на водача и действия при аварии;

Изпитите се организират и провеждат от ИА"Автомобилна администрация" чрез регионалните Дирекции в страната. За допълнителна информация и записване в курсовете се обърнете към УЦ на АЕБТРИ.

 
IRU website TIF website