Основна информация
Професионална компетентност
Превоз на опасни товари по шосе
ИРУ академия
Допълнително обучение
Дистанционно обучение
Актуална информация

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ


Учебният център на АЕБТРИ извършва подготовка за изпита на превозвачите, които желаят да придобият професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност на товари и на пътници в съответствие с Регламент № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета. В допълнение завършилите курсисти след успешно полагане на изпита получават и Диплома на Академия ИРУ (безсрочен международен сертификат за професионална компетентност). Учебният център на АЕБТРИ е единственият в България, акредитиран от Академия ИРУ - Женева. Получената диплома има валидност и в другите страни извън Общността - членки на ИРУ.

А. Списък на областите, в които са необходими познания за професионална компетентност

Право

 • Общи познания върху договорите
 • Превозни договори и в частност отговорност на превозвача
 • Търговски дружества
 • Търговски книжа
 • Трудово право и социално осигуряване
 • Данъчен режим
Търговско и финансово управление на предприятието
 • Начин на плащане и финансиране
 • Изчисление и себестойност
 • Ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите
 • Застраховка
 • Фактуриране
 • Автогари, билетопродажби
 • Помощни дейности, свързани с транспорта на товари
Достъп до пазара
 • Разпоредбите за достъп до професията и управлението й
 • Превозни документи
 • Организация на превозите, услуга и изготвяне на превозен план при превоза на пътници
 • Условия за извършване на пътнически превози
Технически норми и експлоатация
 • Маси и размери на превозните средства.
 • Избор на превозно средство
 • Приемане на превозното средство и регистрация
 • Стандарти за поддръжка на превозното средство
 • Товаро-разтоварни операции
 • Превоз на опасни товари; превоз на багаж
Безопасност на движението
 • Законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на пътното движение
 • Безопасност на движението
 • Пътна мрежа
 • Превантивна дейност и мерки, които трябва да се предприемат при ПТП
Международен регламентационен режим
 • Двустранни и многостранни спогодби за международни превози между правителството на Република България и на други договарящи страни
 • Разпоредби и изисквания, които се прилагат към българските превозвачи и които произтичат от националното законодателство на страни, през чиито територии се осъществява превоза
 • Международни конвенции и договори
 • Формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през граница
 • Основни разпоредби в областта на пътното движение по държави
Б. Ред на провеждане и процедури. Курсовете за професионална компетентност за придобиване диплом на Академия ИРУ се разделят на 2 основни групи:

Превозвачи на товари и превозвачи на пътници (ръководители на фирми в международния автомобилен транспорт)

продължителност – 5 дни (целодневни занятия)
изисквания – предавя се диплом за завършено средно образование образование /минимум/.

Предвидени са възможности и за допълнителни консултации, контролни тестове, видео материали, дискусии. Изпитът е писмен и се състои от две основни части с обща продължителност 3 часа. Съдържа тестови въпроси, въпроси с директен отговор и казуси. Провежда се от Министерство на транспорта и съобщенията - ИА"Автомобилна Администрация".

 
IRU website TIF website