Нормативна база
Национална пътна мрежа
Пътна безопастност
Препоръки на ИРУ
Организации и фирми (проектиране
строителство и контрол)
Полезни интернет адреси

ПРЕПОРЪКИ И ИНИЦИАТИВИ НА ИРУ


 

 

Препоръки на ИРУ за повишаване ективността на пунктовете за товарене и разтоварване (рампите)

 

Препоръки от Правната комисия на ИРУ

- Общи условия на ИРУ за международен автомобилен превоз на товари и логистични услуги;
- Рамково споразумение за международен автомобилен превоз на товари и логистични услуги ;
- Указания на ИРУ за транспортните оператори по застрахователни въпроси .

Министри на транспорта, международни организации и финансови институции обединяват силите си с ИРУ за възстановяване на древния Път на коприната

Шестата евро-азиатска конференция по автомобилен транспорт, която се състоя в средата на юни 2011 г. в Тбилиси, Грузия събра министри на транспорта, представители на международни организации и финансови институции, както и 350 делегати, които се обединиха около мнението че е наложително да се насърчава и улеснява търговията и автомобилния транспорт за осигуряване на по-нататъшен ръст на икономиката, социална стабилност и благоденствие на народите в Евро-азиатския регион.
Декларацията от проведената в Тбилиси Конференция на ИРУ, приета единодушно от всички участници, подчерта че “световната икономическа криза засегна общото икономическо развитие... с изключение на регионите, в които международният автомобилен транспорт получи насърчения и улеснения, както и признание за водещата му роля в икономическото развитие... и главно в страните без излаз на море по протежение на древния Път на коприната” и призова правителствата да “прилагат ключовите инструменти на ООН, каквито са Конвенция ТИР и Конвенцията за хармонизиране на граничния контрол на стоките и да поддържат, посредством сътрудничество между общественият и частния сектор, пътищата и прилежащата инфраструктура прилагайки Инициативата на ИРУ за съвременните магистрали”.
Съвместното изявление на министрите, прието на паралелно проведена среща, подчерта че “търговските пътища и транспортни връзки, осъществявани посредством международен автомобилен транспорт, са неразделни и се подсилват взаимно и поради това трябва да се даде приоритет на премахването на процедурните бариери, както и на изграждането на липсващите междуконтинентални връзки, а също и на изграждането на второстепенни пътища за местното население, в помощ на индустрията, селското стопанство и търговията”.
В съвместното изявление международните организации и финансовите институции признаха “значителната полза от подновяване на Пътя на коприната и ролята на автомобилния транспорт за икономическото развитие, социалната стабилност, търговските отношения и регионалното икономическо сътрудничество между страните в широкия Евро-азиатски регион и в частност страните без излаз на море” и подчертаха решимостта си да “засилят сътрудничеството и координацията с цел съвместни действия за по-високо ниво на ефикасност и съгласуваност във всички сфери на развитие на транспортните връзки между Европа и Азия и съживяването на Пътя на коприната и да фокусират политическото внимание и инвестиции към ключови инструменти на ОН за многостранната търговия и улесняването на транспорта като Конвенция ТИР и Конвенцията за хармонизиране на граничния контрол на стоките, както и към развитието на инфраструктурата на второстепенните пътища”.
При закриването на Конференцията на ИРУ, Генералният Секретар на ИРУ, г-н Мартен Марми заключи, че “ако целта на всички е да бъде възобновена търговията по протежение на древния Път на коприната за постигане на прогрес, благоденствие и мир в региона, тогава трябва приоритетно да  фокусираме общите си усилия за бързо и ефективно прилагане на конвенциите на ОН за търговията и улесняването на международния автомобилен транспорт вместо към липсата на инфраструктура... Пътят на коприната олицетворява откривателския дух и стокообмена. Точно този дух окуражава народите да търсят онова, което ги обединява, а не това, което ги разделя”.

IRU и министрите на транспорта от ЕС се ангажираха да засилят публично-частното партньорство

Първата съвместна конференция на ИРУ с председателството на ЕС и заседанието на министрите на транспорта на тема “ЕФЕКТИВЕН, СИГУРЕН И УСТОЙЧИВ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА БЪДЕЩЕТО”, проведена в Брюксел на 1.12.2010 г., събра почти 400 лидери от политиката, транспорта и търговията от всички 27 страни - членки на ЕС, за да обсъдят общ подход за по-добра реализация на приоритетите и политиките в областта на автомобилния транспорт в Европа.
 Откривайки конференцията президентът на ИРУ Януш Лачни заяви: “Аз съм уверен, че това събитие ще укрепи сътрудничеството между автотранспортния бранш, представляван от ИРУ, страните-членки на Европейския съюз и европейските институции. Очевидно е, че само чрез сътрудничество и истинско публично-частно партньорство ние ще имаме по-ефективен, по-безопасен и по-устойчив автомобилен транспорт за бъдещето... Чрез съвместна работа за по-добро бъдеще ние можем да се справим с настоящата икономическа криза и финансовите трудности в някои страни-членки на ЕС и да постигнем всички общи икономически, социални и екологични цели.”
 Плодотворното заседание на министрите, проведено паралелно с конференцията, завърши с подписване на декларация на министрите на транспорта за координиране на усилията за:
· работа в партньорство с автомобилния транспортен бранш за по-нататъшно намаляване замърсяването на околната среда;
· координиране на националните и регионални транспортни политики за развитие и поддържане високо качество на инфраструктурата, както и за внедряване на оперативно съвместими интелигентни транспортни системи; 
· премахване на съществуващите бариери пред свободното движение на хора и стоки;
· интегриране на различните видове транспорт във високо ефективна и конкурентноспособна европейска транспортна система;
· следване на добре балансирана социална политика за автомобилния транспорт, съобразена със специфичните потребности, включително необходимостта от обучение на заетите в него;
· поощряване на хармонизирано прилагане на разпоредбите на ЕС в автомобилния транспорт;
· стимулиране въвеждането на програми за безопасност на движението по пътищата.
 В пълно съзвучие с декларацията на министрите, участниците в конференцията приеха декларация, в която се прави заключение, че конструктивното сътрудничество в публично-частното партньорство трябва да доведе до реализирането на:
· транспортни политики, които да позволят свободния, движен единствено от пазара избор на вид транспорт;
· правилно ориентирана и финансирана инфраструктурна политика;
· по-сигурен автомобилен транспорт чрез изграждането на достатъчнен брой подходящи паркинги и предоставянето на информация за тяхното местоположение;
· хармонизирано прилагане на законодателството в целия ЕС за повишаване ефективността на превозите, спазване социалните разпоредби за водачите и повишаване безопасността на движението;
·  иновативни технологии и практики, както и професионално обучение на водачите за повишаване екологичността и безопасността на автомобилния транспорт;
· кампанията Smart Move, целяща удвояване използването на колективния пътнически транспорт (на автобусите).
 По повод на събитието ИРУ потвърди ангажимента си към безопасността на движението по пътищата като преподписа Европейската харта за пътна безопасност.

Резолюции на ИРУ

На заседание на Съвета по товарни превози и на Генералната асамблея, състояли се на 3 и 4 ноември 2011 г., членовете на ИРУ единодушно приеха Становеще на ИРУ относно многостранната система за разрешителни СЕМТ.

*******

На заседание на Съвета по товарни превози и на Генералната асамблея, състояли се на 4 и 5 ноември 2010 г., членовете на ИРУ единодушно приеха следните документи:
- Резолюция на ИРУ относно недостига на водачи и стратегии за по-успешно наемане на нови кадри и задържането им в бранша;
- Резолюция на ИРУ относно проблемите в действието на системите за възстановяване на ДДС;
- Становище на ИРУ по изпълнението на Програмата на ЕК за повишаване безопасността на движение 2011 - 2020 г.;
- Становеще на ИРУ за местоположението, стандартите и оценката на паркингите за товарни автомобили.

*******

На заседание на Съвета по товарни превози и на Генералната асамблея, състояли се на 5 и 6 ноември 2009 г., членовете на ИРУ единодушно приеха следните резолюции:
- Резолюцията на ИРУ "30 до 30";
- Резолюция на ИРУ “B2C” относно належащата необходимост държавните компетентни органи да стандартизират и хармонизират електронните комуникации “бизнес - митници” и протоколите за предаване на данни.

*******

На заседание на Съвета по товарни превози и на Генералната асамблея, състояли се на 2 и 3 април 2009 г. членовете на ИРУ единодушно приеха три резолюции, които засягат жизненоважни проблеми на автомобилните превозвачи. Предлагаме резюмиран вариант на тези основни документи:
 - В Резолюцията за намаляване на влиянието на икономическата криза върху автомобилния транспорт се прави задълбочен преглед на икономическата ситуация в момента и прогнозите. На компетентните органи са препоръчва да предприемат спешни и реално изпълними мерки за запазване на отрасъла автомобилен транспорт, чиято роля за развитието на световната икономика е безспорна. Транспортните предприятия се призовават да извършват превози само в случай, че имат печалба от тях и могат да прехвърлят разходите на крайните потребители на услугата, както и да избягват празните курсове. Подчертава се, че е необходимо превозвачите да стабилизират пазарните цени, като намалят транспортния капацитет и замразят временно активната дейност на част от обучения персонал, за да не го изгубят, тъй като ще имат нужда от него, когато кризата отмине.
- Резолюцията за паркингите за търговски превозни средства, които са обект на нападатели и на дейността на международната организирана престъпност, отразява загрижеността на ИРУ по повод на зачестилите нападения над водачите, пътниците, товарите и превозните средства по време на престоя им на паркингите. Изброени са изключително обезпокояващи статистики, сред които и фактът, че всеки 1 от 6 водачи е бил жертва на посегателство от страна на нападатели или международната организирана престъпност, като в повечето случаи (над 60 %) това е станало на необезопасени паркинги. С този документ ИРУ предлага система от мерки, които следва да се вземат от компетентните органи и фирмите за автомобилен транспорт (например подвеждането под съдебна отговорност на нападателите, систематично предоставяне на данни на ITF или ИРУ за местоположението и статуса на паркингите, създаване на мрежа от обезопасени паркинги и др.
- Резолюцията за борбата срещу измамите на пазара за товарни автомобилни превози цели предотвратяването и санкционирането на подобни случаи. Подчертава се, че непочтени товародатели, често включени в дългите вериги от транспортни заявки, могат да злоупотребят с настоящите трудни пазарни условия в ущърб на превозвача. Обръща се внимание, че наличните юридически инструменти могат да решат на казусите едва пост фактум и то след продължителни административни и съдебни процедури. И не на последно място имайки предвид, че най-ефективното защитно средство срещу измамите е превенцията; членовете на ИРУ призовават превозвачите, асоциациите в транспорта и съответните компетентни органи да предприемат спешни действия срещу тези негативни явления.

 

Препоръки на ИРУ за осигуряване на сигурност при автомобилните превози на пътници

Версия на руски език
Версия на английски език
 

Препоръки на ИРУ за осигуряване на сигурност при автомобилните превози на товари

 
Версия на английски език

Противопожарни указания на ИРУ

за товарни автомобили
за автобуси

Правила за безопасност при извършване на пътнически превози

Шофьорите и екипажът да ползват предпазни колани и да напомнят на пътниците за указанията за безопасност при пътуване и задължението да се поставят предпазни колани.
Транспортните фирми и шофьорите да спазват установеното време за управление и почивка. Екипажите да бъдат мотивирани да шофират безопасно.
Шофьорите да посещават редовно задължителните курсове на обучение за безаварийно управление и други обучения, които влияят благотворно на професионалната им квалификация.
Клиентите да бъдат убедени, че всички транспортни фирми носят съответната социална отговорност (на принципа на солидарната отговорност).
По време на работа стриктно да се спазват ограниченията за скоростта и забраните за употреба на алкохол и забавящи реакциите вещества. При започване на работа не трябва да има никакво наличие на алкохол в кръвта.
Извън автобуса да се носят светлоотразителни жилетки.
Подобряване на условията на местата за паркиране и качване/слизане на пътници.
Изучаване поведението на участниците в движението.
Създаване на хармонизирана база данни за пътнотранспортните произшествия.

Какво да се отчита при създаване на нови превозни средства и при закупуване на нови автобуси

Предпазни мерки и защита от пожар в рисковите зони на автобуса

Настоящо положение - Директива 95/28 засяга (само) разпространението на огъня в пътническия отсек.

Препоръки на ИРУ
Пламъкът да се задържа в двигателния отсек за около 30 минути, според британските стандарти за изпитване BS 5852 от 1990 (например посредством използване на материали с абсорбиращо покритие, защита на кабелите, система за откриване на огън и др.)

Инструкции за шофьорите, как да се процедира в случай на пожар в пътническия или двигателния отсек (например при пожар не трябва да се отваря капака на двигателя, тъй като притока на свеж въздух стимулира горенето).

Евакуация

Настоящо положение - Директива 2001/85 съдържа някои изисквания, които имат нужда да бъдат доизяснени.

Препоръки на ИРУ
Стандартизация на устройствата за отваряне на вратите на автобусите при нормални и критични обстоятелства:

Отвън: аварийният изход трябва да бъде на между 1000 mm и 1500 mm над земята и на не повече от 500 mm от вратата.

Отвътре: аварийните изходи трябва да са добре обозначени и да са разположени в съответствие с хармонизирани разпоредби (всички бутони или дръжки да са покрити с плексиглас).Освен това трябва да бъде възможно вратите да се  отварят ръчно в случай, че механизмът за отваряне не функционира вследствие на пожар.

Отвън и отвътре: централно заключване на всички врати и аварийни прозорци с един ключ.

Осигуряване на аварийни светлини над аварийните изходи

Настоящо положение - Аварийните изходи са обозначени.

Препоръки на ИРУ
Маркировката на аварийния изход трябва да свети, за да ориентира пътниците в случай на авария в условия на ниска видимост.

Аварийните изходи трябва да бъдат обозначени със светещ знак със зелена пиктограма на бягащ човек, който да остане запален поне 15 минути в случай на авария през нощта или  при ниска видимост.

Устройство за поддържане на скоростта

Настоящо положение - Разрешено е използването на устройства за поддържане на скоростта.

Препоръки на ИРУ
Трябва да се съдейства за насърчаване на техническото развитие на широко приложими системи за поддържане на скоростта.

По принцип отговорността за безопасността трябва да остане на шофьора.

Подобряване на контакта с пътя

Настоящо положение - прилагането на електронните стабилизиращи програми (ESP) е доброволно.

Препоръки на ИРУ
Електронните стабилизиращи програми да бъдат задължителни за автобуси клас ІІ и клас ІІІ.

Усилване на конструкцията на автобусите от клас ІІ и клас ІІІ (за едноетажни и двуетажни автобуси с ниско разположено място на водача).

Стандартизиране и ергономично позициониране на арматурните табла и контролно-измервателните уреди

Настоящо положение - Арматурните табла и контролно-измервателните уреди са различни в зависимост от марката и модела на превозните средства.

Препоръки на ИРУ
Изискванията, установени в на стандарта на ИСО трябва да се прилагат и за градските и туристическите автобуси.

Подобряване на видимостта на водача

Настоящо положение - Директива 2003/97 за огледалата за обратно виждане не предвижда огледала между вратата и волана.

Препоръки на ИРУ
Огледалата между вратата и волана, както и хоризонталното огледало отпред трябва да бъдат задължителни за всички автобуси, за да се осигури по-добра индиректна видимост на шофьора към пътниците, които се качват и слизат.

Изискванията по отношение за кондензацията на прозорците при автобусите да бъдат същите като при частните автомобили.

Усъвършенстване на помощните системи за движение на заден ход

Настоящо положение - Няма правни изисквания; инициативата е на транспортните оператори.

Препоръки на ИРУ
Трябва да се поощрява и подкрепя използването на съществуващите технологии (радарни системи, камери и др.).

Подобряване на седалките

Настоящо положение - Изискванията са залегнали в Правило 80 на ИКЕ на ООН и са много сходни с тези за леките автомобили.

Препоръки на ИРУ
Възможно е с подобряване на задната страна на седалките да се постигане по-голяма безопасност (например без пепелници).

Задействане на стоп-светлините когато се използва ретардерът

Настоящо положение - Стоп-светлините не функционират когато се използва ретардерът.

Препоръки на ИРУ
Стоп-светлините трябва да се включват, когато автобусът забавя скоростта си, за да се избегнат опасните ситуации за останалите участници в движението.

В тази област са необходими задължителни изисквания, а междувременно автомобилната индустрия поема на доброволен принцип да поставя връзки към стоп-светлините.

Оптимизиране на разположението и закрепването на оборудването и допълнителните принадлежности  в автобуса

Настоящо положение - Оборудването и допълнителните принадлежности  в автобуса не са закрепени и подходящо позиционирани.

Препоръки на ИРУ
Кафе машините да са закрепени и по-малко шумни.

Напитките не трябва да са разположени в предната част на автобуса, защото пътниците, които се движат там разсейват шофьора.

Предимства на автобусите

...пропътуват само в Европа приблизително 700млн. пътнико/км всяка година,
...осъществяват 55% от обществения превоз на пътници в Европа,
...са най-широко използваният вид обществен пътнически транспорт,
...съставляват автомобилен парк от 3 милиона превозни средства в страните от Европейската организация за икономическо развитие,
...директно и косвено осигуряват работни места за около 7,5 млн. човека в Европа,
...са най-безопасния вид транспорт в повечето европейски страни,
...внасят под формата на данъци и такси между 1,5 и 2 пъти повече средства , отколкото са правителствените разходи за автобусен транспорт във връзка с подобряването на пътната инфраструктура,
...се доказаха като най-евтиният вид пътнически транспорт,
...ще се намалят вредните емисии с около 40% между 1995 и 2010 година въпреки увеличаването на изминатите километри,
...са понижили нивото на отделяния от тях шум от началото на седемдесетте години с повече от 10 децибела,
...се нуждаят само от половин литър дизелово гориво, за да превозят един пътник на разстояние над 100 километра, като по този начин се явяват най-икономичният вид пътнически транспорт по отношение на изразходваното гориво,
...отделят по-ниски емисии СО2 в сравнение с всички други видове транспорт.

Автобусите са водещи в обществения транспорт и туризма!!!

Как властите могат да помогнат на автобусния транспорт?

Да създадат предимства за автобусите:

Съответните власти могат да определят специални линии от пътното платно или чрез пътна сигнализация , за да се осигури по-висока скорост на автобусния транспорт.Те могат да направят площадките за временен престой и автобусните спирки по-привлекателни за клиентите, а така също и да осигурят достатъчно места за паркиране в близост до градските центрове и туристически забележителности.

Популяризиране на предимствата на автобусите:

Властите могат да създават и рекламират услуги във връзка с паркирането и движението , като обявят тези услуги на видно място. Съвместно с автобусните превозвачи те могат да разработят маркетингови инструменти и привлекателни схеми за насърчаване на по-широкото използване на автобусите.

Пълна интеграция на автобусните услуги в обществената транспортна мрежа:

Властите могат да подобрят системите за продажби на билети и съпътстващите услуги, за да се получи по-бързо и удобно прехвърляне на пътниците от вид на друг вид транспорт.Те могат също така да стимулират взаимодействието между различните видове транспорт.

Осигуряване на средства за усъвършенстване на инфраструктурата и за по-добро обслужване:

Властите могат да инвестират средства за подобряване на пътната инфраструктура, за да могат автобусите да предлагат по-качествени услуги на пътниците.Властите освен това могат да сключват договори с частни превозвачи за извършване на обществени превози , тъй като те често предлагат най-ефективното решение по отношение на разходите.

 
IRU website TIF website