Нормативна база
Национална пътна мрежа
Пътна безопастност
Препоръки на ИРУ
Организации и фирми (проектиране
строителство и контрол)
Полезни интернет адреси
 

Национална нормативна база


ЗАКОН за пътищата
обн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.

ЗАКОН за движението по пътищата
обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
обн. ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона движението по пътищата
обн. ДВ, бр. 25 от 22.03.1996 г. 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата
обн. ДВ, бр. 98 от  01.12.2000 г.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
в сила от 1.06.1996 г.

НАРЕДБА №1 от 17.01.2001 г., за организиране на движението по пътищата

НАРЕДБА №2 от 17.01.2001 г., за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

НАРЕДБА №25 от 5.08.1987 г., за условията и реда при които се предоставят машини и други съоръжения за зимно поддържане на пътищата, както и при аварийни и други изключителни случаи

НАРЕДБА за специално ползване на пътищата
Приета с ПМС № 179 от 4.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.

 
IRU website TIF website