Транспортна инфраструктура
Превозни средства
Улесняване на преминаването
през граничните пунктове
Превоз на опасни товари
Превоз на лесноразваляеми
хранителни продукти
Транспортни операции
Наредби и директиви на ЕИО

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Европейска спогодба за главните международни пътни артерии от 1975 г.

European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR), of 1975

Европейската спогодба за главните международни пътни артерии (AGR) осигурява международна правна рамка за строителството и развитието на еднородна международна пътна мрежа в ООН/ЕИО региона. AGR включва международната пътна мрежа от пътни артерии със сигнатура Е, пропускащи големите международни потоци от автомобилен трафик, и инфраструктурните параметри, на които тези артерии трябва да отговарят. AGR, по-специално Е–пътната мрежа, постоянно се преразглежда и осъвременява, когато е необходимо да се адаптира към новите политически и транспортниреалности, каквито са нуждите за пътно развитие на новообразуваните държави или за пропускане на новообразуващите се автомобилни потоци, например новите потоците изток-запад. Държавите, които са договарящистрани по AGR, се ангажират с изпълнението, изграждането или подобрението на Е – пътищата на техните територии, в рамките на техните национални инвестиционни програми, като им е предоставена пълната възможност да определят сроковете за изпълнение на строителните работи. Тридесет и три държави до днешна дата са договарящи страни по тази спогодба.


Европейска спогодба за важни международни линии за комбиниран транспорт и съответните съоръжения, 1991 г.

European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC), of 1991

Европейската спогодба за важните международни линии за комбиниран транспорт и съответните съоръжения (AGTC) осигурява международна правна рамка за развитието на международна инфраструктура за комбиниран транспорт и услуги, особено що се отнася до комбиниран автомобилен/железопътен транспорт и повишаване на ефективността му. Комбинираният автомобилен/железопътен транспорт обхваща превоза на контейнери, сменяеми каросерии и цели камиони в жп вагони до и от специално оборудвани за целта терминали. Спогодбата AGTC определя всички важни европейски железопътни линии, използвани за международен комбиниран транспорт, всички терминали, гранични пунктове и фериботни връзки; определя международно признати инфраструктурни стандарти за всички тези линии и съответното оборудване за извършване на подобни услуги; предписва международно приемливи параметри за валковете и оборудването за комбиниран транспорт. Европейските държави, които са договарящи страни по спогодбата, се ангажират с нейното внедряване, включващо строителство и разширяване натехните железопътни мрежи и съответните съоръжения за комбиниран транспорт на своите територии в рамките на своите национални програми, но без да се обвързват със срокове.


Протокол от 1997 г. относно комбинирания транспорт по вътрешните водни пътища към европейска спогодба за важни международни линии за комбиниран транспорт и съответните оборудвания от 1991 г.

Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC) of 1991, of 1997

Протоколът за комбинирани превози по вътрешни водни пътища към Европейската спогодба за важни международни линии по комбинирани превози и съответните оборудвания (AGTC) установява еднакви изисквания, на които да отговарят инфраструктурите и услугите за извършване на комбинирани превози по вътрешни водни пътища. Този протокол е подписан от 12 държави, 6 от които вече са внесли ратификационни или присъединителни документи. Протоколът ще влезе в сила след ратификация или приемане от поне 5 държави, които са свързани с водни пътища, определени в Протокола.

 
IRU website TIF website