Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари

 

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ


 
Г Р А Ф И К
за провеждане на прегледи за звездна категоризация за месеците април, май и юни 2016 г.

N по ред дата ден град

 

АПРИЛ
1. 01.04.2016 г. петък София
2. 08.04.2016 г. петък София
3. 13.04.2016 г. сряда

Пловдив

4. 15.04.2016 г. петък

София

5. 19.04.2016 г. вторник

Варна

6. 20.04.2016 г. сряда Бургас
7. 22.04.2016 г. петък София
МАЙ

1.

11.05.2016 г.

сряда

Пловдив

2.

13.05.2016 г.

петък

София

3. 17.05.2016 г.

вторник

Варна

4. 18.05.2016 г.

сряда

Бургас

5. 20.05.2016 г.

петък

София

6.

27.05.2016 г.

петък

София

 

 

 

 

ЮНИ
1. 03.06.2016 г.

петък

София
2. 08.06.2016 г.

сряда

Пловдив

3. 10.06.2016 г.

петък

София
4. 14.06.2016 г.

вторник

Варна

5. 15.06.2016 г.

сряда

Бургас

6. 17.06.2016 г. петък София
7. 24.06.2016 петък София

 • Прегледът се извършва на долупосочените площадки* съобразно утвърдения график, независимо от мястото на регистрация на автобусите.
 • Превозвачите, които желаят да представят автобусите си на преглед съгласно определения график, е необходимо да направят заявка (по факс или e-mail) в АЕБТРИ най-малко три дни преди определената дата. При липса на заявки датата за прегледи отпада.
 • Възможни са извънредни дати за звездна категоризация по населени места, различни от посочените в графика, в случай че броят на автобусите е не по-малко от 10 (десет) и има осигурено подходяща площадка за преглед.
 • Комисията извършва прегледа за звездна категоризация на заявените автобуси от 9.00 ч до 13 ч, а при заявена необходимост - до 14 ч. Препоръчително е при предвиден час от транспортната фирма за представяне на автобуса/ите в рамките на работното време на комисията  превозвачът да го отбележи изрично в заявката си.

* Площадките, на които се извършват прегледи, са както следва:

СОФИЯ -  ул. "202-ра" № 4, кв. Орландовци,

               фирма "Антоанета -Ц- Георги Дончев" ЕТ 

ПЛОВДИВ - бул. "6-ти септември" № 242,    

                   "Международен младежки център"

ВАРНА - Западна промишлена зона,

               фирма "Тексим транс" АД

БУРГАС - ул. "Индустриална" № 2,

                фирма "Автотрафик" АД          

 Заявка за категоризация на автобуси

За справки и информация:
тел. 02/ 958 23 84, факс 02/ 958 25 97
e-mail: bus@aebtri.com

 

Цени (с ДДС) на доставяните от Швейцария материали, свързани с категоризацията на автобусите по Системата за международна класификация на автобусите за туризъм, в сила от 01.02.2015 г.:

-
табели - 96 лв.;
- стикер валидност - 48 лв.;
- удостоверение - 8,40 лв.
На тази база цената за нова категоризация на един автобус е 231,60 лв., а за прекатегоризация - 121,20 лв.

 

ВАЖНО! 


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и АЕБТРИ напомнят, че съгласно разпоредбите на чл. 37 от Закона за автомобилните превози е задължително издаването на багажна разписка за всеки багаж, намиращ се в багажното помещение на превозното средство. Превозването на не придружаван  багаж не се допуска.

Извадки от Закона за автомобилните превози:

“Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Превозвачът задължително издава багажна разписка на пътника за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Багажната разписка установява принадлежността на багажа към пътника.
(3) Издаването на разписката не дава право на превозвача да събира допълнителна такса.

Чл. 38. Билетът и багажната разписка са доказателство за вписаните в тях    данни до доказване на противното.

...

Чл. 41. (1) Превозвачът предава багажите лично на приносителя на багажната разписка. При непредставяне на багажната разписка превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това.
(2) Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от превозвача или от трето лице за сметка на пътника за срок три месеца.”

Спазвайте разпоредбите от Закона за автомобилни превози и бъдете отговорен превозвач!

 
 
Полезна информация 
Препоръки на ИРУ във връзка с автобусния транспорт

Още >>

 

 
Полезна информация 
Облагане на международните превози на пътници с данък върху оборота в Австрия
 Австрия: Облагане с данък върху оборота

 

 Хърватия: Регистрация и деклариране на ДДС
 

Сектор Автобусни превози към АЕБТРИ извършва следните основни дейности и услуги:

І. Категоризация на автобуси съгласно изискванията на Системата за международна класификация на автобусите за туризъм, създадена от ИРУ. АЕБТРИ е упълномощена да извършва тази категоризация в РБългария.

Процедура за категоризиране на автобуси по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU)

1. Подаване на заявка (по факс, електронна поща или на място) до бюро “Автобусни превози” АЕБТРИ, три дни преди желаната дата за звездна категоризация. Заявката трябва да съдържа:

 • име и координати на фирмата;
 • брой и регистрационни номера на автобусите, които ще се категоризират;
 • дата и място на категоризацията.

2. Представяне на заявените автобуси  в съответното РДАА на избрания град и дата за преглед – 09.00ч. до 13.00 ч., като при необходимост същото се удължава до 14.00ч. Дата се избира от предварително определения график за тримесечието. Необходими документи:

 • регистрационен талон на автобуса.

3. Получаване на необходимите принадлежности за вече категоризираните автобуси – табели, удостоверение, стикер валидност, от централния офис на АЕБТРИ, гр.София. Необходими документи:

 • служебна бележка(от комисията по категоризиране);
 • копие от регистрационен талон.

Необходими документи за регистрация на нова фирма в бюро “Автобусни превози ”:

 • копие от съдебно решение;
 • копие от актуално състояние;
 • копие от БУЛСТАТ; 
 • печат на фирмата.

Комисията, която извършва категоризацията, издава протокол за извършен преглед на МПС, съответно с положително или отрицателно становище за покриване на задължителните критерии. При положително становище всеки автобус получава удостоверение за определена категория комфорт и необходимите принадлежнoсти закрепващи се на автобуса /табели, стикер за валидност и екстри/.

Aко резултатът е отрицателен, фирмата, представила автобуса си за класификация, може да поиска повторен преглед, след като вземе предвид бележките на Комисията по класификация от предишната проверка.

Банкови сметки на АЕБТРИ:

 • УниКредит Булбанк – София, клон Бели брези
  IBAN BG58UNCR96601086795202
  BIC код: UNCRBGSF
 • УниКредит Булбанк – София, клон Света Неделя
  IBAN BG58UNCR76301000343803
  BIC код: UNCRBGSF

Определянето на категорията комфорт на автобуси на транспортни фирми, извършващи международни пътнически превози, се извършва чрез ежегодни прегледи. Когато са оборудвани така, че да отговарят на всички задължителни условия, превозните средства получават една от следните категории:
 
автобус
автобус за екскурзии
туристически автобус
луксозен туристически автобус

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ

KАТЕГОРИЯ             (ЕДНА ЗВЕЗДА)

 1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 7.4 kw/t;
 2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система  (ABS) и др.; 
 3. Минимално разстояние между седалки разположени
    - седалки разположени в една посока – 68 см, 
    - седалки разположени срещуположно – 130 см; 
 4. Минимална височина на облегалката – 52 см;
 5. Брой на подлакътниците - най-малко един;
 6. Отопление независимо от двигателя;
 7. Вeнтилационна или климатична система вътре в салона; 
 8. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода;
 9. Място за ръчен багаж вътре в автобуса; 
 10. Колани на приоритетните седалки.

KАТЕГОРИЯ                    (ДВЕ ЗВЕЗДИ)

 1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11 kw/t;
 2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система (ABS) и др.;
 3. Минимално разстояние между седалки разположени
  - в една посока - 72 см,
  - срещуположно – 138 см;
 4. Минимална височина на облегалката – 65 см;  
 5. Брой на подлакътниците - най-малко един;
 6. Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
 7. Вентилационна или климатична система, функционираща и при спрял автобус;
 8. Отопление независимо от двигателя, с регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
 9. Сенници (щори или странични пердета);
 10. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
 11. Място за ръчен багаж вътре в автобуса;
 12. Минимален капацитет на багажното отделение – 75 дм3/пътник;
 13. Колани на приоритетните седалки.

КАТЕГОРИЯ                           (ТРИ ЗВЕЗДИ)

 1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11kw/t;
 2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система (ABS) и др.;
 3. Смесено окачване (класическо + пневматично) или изцяло пневматично;
 4. Минимално разстояние между седалки
  - разположени в една посока - 77 см,
  - разположени срещуположно – 148 см;
 5. Минимална височина на облегалката – 68 см;
 6. Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки (минимален ъгъл 10°);
 7. * Брой на подлакътниците при минимална ширина 40мм - не по-малко от два;
 8. Повдигаеми подлакътници откъм пътеката;
 9. Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
 10. Липса на издатини по пода;
 11. Отделени седалки;
 12. Мрежа за вестници и списания;
 13. Климатична система (минимум 15м3/час за всеки пътник), индивидуално регулируема и функционираща при спрял автобус или вентилационна система;
 14. Отопление независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
 15. Сенници (щори или странични пердета);
 16. Лампи за четене за всеки пътник;
 17. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
 18. Място за ръчен багаж вътре в автобуса;
 19. Минимален капацитет на багажното отделение – 120 дм3/пътник;
 20. Защитна облицовка на багажното отделение;
 21. Видео;
 22. Колани на приоритетните седалки.

* Перваз под стъклата с мин. ширина от 40 мм се приема за подлакътник.

KАТЕГОРИЯ                       (ЧЕТИРИ ЗВЕЗДИ)

 1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11kw/t;
 2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система (ABS) и др.;
 3. Изцяло пневматично окачване;
 4. Минимално разстояние между;
  - седалки разположени в една посока - 83 см,
  - седалки разположени срещуположно – 160 см;
 5. Минимална височина на облегалката – 68 см;
 6. Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки (минимален ъгъл 35°);
 7. Брой на подлакътниците при минимална ширина 40 мм, не по-малко от два;
 8. Повдигаеми подлакътници откъм пътеката;
 9. Регулиране в няколко степени на поставка за крака (само към седалките, разположени в една посока);
 10. Седалки, които се изместват към пътеката (или минимална ширина на седалката 50 см2);
 11. Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
 12. Липса на издатини по пода;
 13. Отделени седалки;
 14. Мрежа за вестници и списания;
 15. Система за климатизиране на въздуха (минимум 300ккал/час/пътник);
 16. Отопление независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
 17. Приспособление за отстраняване на влагата:
  - прозорци за пътници – двойно остъкляване,
  - прозорец на водача - двойно остъкляване или електрическо загряване;
 18. Цветни стъкла;
 19. Сенници (щори или странични пердета);
 20. Лампи за четене за всеки пътник;
 21. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 4 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
 22. Място за ръчен багаж вътре в автобуса с мин. височина 15 см (с изключение на долния етаж на двуетажен автобус);
 23. Минимален капацитет на багажното отделение – 150 дм3/пътник;
 24. Защитна облицовка на багажното отделение;
 25. Тоалетна с водно или химическо почистване;
 26. Умивалник;
 27. Хладилник (минимален разполагаем обем - 0,5 дм3 на седалка);
 28. Видео - минимум с 2 монитора;
 29. Колани на приоритетните седалки.

ІІ. Текущо компютърно регистриране и актуализиране както на транспортните фирми, така и на притежаваните от тях категоризирани автобуси с всички необходими характеристики.

ІІІ. Проучване на международния опит в международния пътнически транспорт и прилагане му в нашата страна.

ІV. Съвместна работа с компетентните национални институции в областта, както и съдействие за национални и международни прояви.

За контакти:

тел. 02/ 958 23 84, факс 02/ 958 25 97
e-mail: 
bus@aebtri.com
 
IRU website TIF website