Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари

 

КАРНЕТИ TIR


   

От 25.04.2017 г. за всички стоки, превозвани до или през Турция под покритието на карнети ТИР, задължително ще се подава предварителна електронна декларация

  Уведомяваме Ви, че съгласно получена информация от Международния съюз за автомобилен транспорт от 25 април 2017 г. за всички стоки, превозвани до или през Република Турция под покритието на карнети ТИР, задължително ще се подава предварителна електронна декларация преди пристигането на стоките или превозните средства на входното митническо учреждение.
  Титулярят на карнета ТИР има две възможности за подаване на предварителната декларация преди пристигането на превозното средство (включително и при РО-РО превози) на турската митническа територия: чрез приложението на ИРУ TIR-EPD https://tirepd.iru.org/#/login или чрез приложението за предварителна декларация (TIRCUS) на Министерството на митниците и търговията на Република Турция https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Site/Oturum/Tanitim
  За да получи достъп до приложението TIRCUS, титулярят на карнета ТИР трябва първо да получи парола и потребителско име за достъп до турската национална митническа система BILGE. Съгласно съответните разпоредби чужденци, които имат данъчен идентификационен номер (TIN) или идентификационен номер за чужденци (ID), предоставен от турското правителство, ще могат да представят от свое име предварителна електронна декларация.
  Приложението TIRCUS е налично на английски и турски език, и позволява подаването на предварителна електронна декларация само до турски митници – ако превозът ТИР изисква подаването на предварителна декларация до други държави по маршрута, това трябва да се извърши отделно.
  Използването на приложението TIRCUS на английски език е описано в Ръководство на потребителя: https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Content/Manuals/UserManual_EN.pdf
  Напомняме, че приложението на ИРУ TIR-EPD позволява подаването на предварителни електронни декларации за Турция и още 32 държави.
   Заявление за достъп до ИРУ TIR-EPD можете да намерите тук:

Заявление за получаване на достъп до приложението на ИРУ TIR-EPD

  Ако предварителната декларация е подадена след пристигането на превозното средство на турската митническа територия, превозвачът и превозваните стоки ще трябва да бъдат проверявани отделно в рамките на критериите за оценка на риска.
 

Изменения на Конвенцията ТИР, въвеждащи изисквания към превозни средства и контейнери с плъзгащи се покривала, под, врати и всички други съставни елементи на товарното помещение с цел повишаване на сигурността и безопасността на автомобилните превози

От 1-ви януари 2017 г. за всички договарящи държави по Конвенцията ТИР влизат в сила изменения в Приложение 2, Приложение 6 и Приложение 7 на Конвенцията ТИР, 1975 г. Измененията можете да намерите ТУК.

 

Условия и изисквания за достъп до режима ТИР на българските превозвачи

Процедура за работа на Комисията за достъп до режима

I. АЕБТРИ издава карнети ТИР само на лица, установени на територията на Република България (наричани по-долу Титуляри), получили разрешение за достъп до режима ТИР от АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”. Същите отговарят на минималните условия и изисквания за достъп до режима ТИР, определени в част II на приложение № 9 на Конвенция ТИР, влезли в сила от 17.02.1999г., а именно:

 1. да имат доказан опит или най-малко възможност за извършването на редовни международни превози (да има издаден лиценз за международни превози и др.);
 2. да познават разпоредбите на Конвенция ТИР;
 3. да са финансово стабилни;
 4. да нямат тежки или повторни нарушения на митническото или данъчното законодателство;
 5. да имат поет писмен ангажимент към АЕБТРИ, според който:
  а) ще спазват всички митнически формалности в отправните, транзитните и получаващите митнически учреждения, съгласно изискванията на Конвенцията ТИР;
  б) ще заплащат дължимите суми, определени в чл. 8 (1) и (2) от Конвенцията ТИР, ако те са изискуеми от митническите органи в съответствие с чл. 11, параграф 3 от Конвенцията ТИР;
  в) ще дават възможност на АЕБТРИ да проверява данните, свързани с  минималните условия и изисквания за достъп до режима ТИР.

II. Всеки Титуляр, кандидатстващ за достъп до режима ТИР, трябва да покрива посочените по-долу критерии в съответствие с минималните условия и изисквания по т.І:

 1. Доказването на опит или най-малкото възможност за извършването на редовни международни превози се осъществява чрез:
  а) Наличие на валиден лиценз на  Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (с изключение на случаите по чл. 6, ал. (3) от Закона за автомобилните превози). Проверката се извършва от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като резултатите се представят в писмено становище на Комисията за достъп до режима ТИР; и
  б) Двугодишен опит в извършването на международни превози на стоки, като се представят минимум 10 (десет) товарителници CMR за осъществени превози или двугодишен опит на управителя/ръководителя на транспортната дейност на Титуляра в областта на международните автомобилни превози на стоки, като се представят копия от предходни трудови договори или копие от трудовата книжка, доказващи изискуемия стаж в международния транспорт. Прилага се копие от трудовия договор с Титуляра и неговата регистрация в НАП.
 2. Познаването на разпоредбите на Конвенция ТИР се удостоверява чрез завършен курс от управителя/ръководителя на транспортната дейност на Титуляра, за обучение по Конвенцията  ТИР към Учебния център на АЕБТРИ. На успешно положилите изпита се издава удостоверение със срок на валидност 3 години.
  Програмата на курса по прилагане на Конвенцията ТИР се подготвя съвместно с АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”. Обучението е с продължителност 8 учебни часа, от които 4 часа теоретична подготовка, 3 часа практически занятия и 1 час изпит под формата на тест. Курсът ще започва в 9 ч. и ще приключва в 16 ч., с обедна почивка 12 до 13 ч. Цената на курса е 144 лв с ДДС.
  За записвания използвайте тук приложения формуляр, който можете да изпратите на  факс. 02/958 2446 или е-mail: tcaebtri@ttm.bg. Курсовете ще се провеждат при набирането на групи от желаещи от най-малко 9 човека.
  Заплащането може да бъде в брой или по банков път по сметка  в Уникредит Булбанк
  “АЕБТРИ – Учебен център” ЕООД
  BIC:UNCR
  IBAN:BG56UNCR70001517843325
  Основание: Такса за курс по карнети ТИР

  При неуспешно положен изпит е възможно повторно явяване на курсиста. В този случай  е задължително посещението на практически упражнения от 13 ч. до 16 ч. Цената на подготовката за тест е 96 лв. с ДДС.

  Всеки Титуляр ползващ режима ТИР се задължава да има назначено професионално компетентно лице, успешно завършило курса по Конвенция ТИР. При промяна в обстоятелствата е необходимо да уведоми писмено АЕБТРИ в 14 дневен срок. 
  Забележка: Управителят/ръководителят на транспортна дейност на Титуляра в областта на международните автомобилни превози на стоки трябва да съвпада с лицето, визирано в чл.7, ал.5 на Закона за автомобилните превози. Проверката се извършва от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията като резултатите се представят в писмено становище на Комисията за достъп до режима ТИР.
 3. Финансовата стабилност на Титуляра се преценява по размера на собствения капитал по баланс, съответстващ на заявените товарни помещения в АЕБТРИ, с представянето на годишен финансов отчет за последната финансова година с приложения съгласно Счетоводен стандарт – СС1- “Представяне на финансови отчети” и копие от годишната данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) или Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предприятията по чл.38 от Закона за счетоводството, подлежащи на независим финансов одит, представят заверен от одитор отчет и копие от одиторския доклад. Документи не се изискват, ако са на разположение в Търговския регистър. Титулярите трябва да разполагат със собствен капитал или да представят банкова гаранция в размер както следва:
  а) 9 000 евро за едно заявено в АЕБТРИ товарно помещение;
  б) 15 000 евро за 2 до 5  заявени в АЕБТРИ товарни помещения;
  в) 30 000 евро за 6 до 10 заявени в АЕБТРИ товарни помещения;
  г) 50 000 евро за над 10 заявени в АЕБТРИ товарни помещения.
  При увеличаване на броя на заявените в АЕБТРИ товарни помещения Титулярът покрива изискванията за финансова стабилност чрез собствен капитал или допълнителна банкова гаранция.
  Титулярът прилага декларация за съгласие за учредяване на банкова гаранция в полза на АЕБТРИ в размер, определен от Комисията за достъп до режима ТИР.
 4. Липса на тежки или повторни нарушения на данъчното и митническото законодателство на Титуляра и управителя  се удостоверява чрез:
  а) Представяне на писмено становище за кандидатстващите Титуляри, подготвено от  АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, след извършване на проверка в наличните информационни масиви;
  б) При установени просрочени данъчни задължения към бюджета- Титулярът представя в оригинал "Удостоверение за наличието или липсата на задължения"(по чл.87, ал.6 от ДОПК), издадено от регионална дирекция на НАП; и
  в) Представяне на свидетелство за съдимост на управителите.
  Управителите на Титуляра, които не са установени на територията на Република България, представят нотариално заверена декларация за липса на влязла в сила присъда.

III. Достъпът до режима ТИР се контролира от Комисия, която включва упълномощени представители на АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, АЕБТРИ и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 1. Комисията за достъп до режима ТИР  осъществява своята дейност съгласно следните правила за работа:
  а) Комисията се събира на редовни заседания  6 пъти годишно - през последната работна седмица на месеците февруари, април, юни, септември, октомври и декември;
  б) Заседанията на Комисията се провеждат в централния офис на АЕБТРИ в гр. София;
  в) Комисията заседава само при условие, че има упълномощени представители на всяка една от участващите институции, като всяка страна има право на един глас;
  г) Комисията разглежда поотделно всяко заявление и взема решение с обикновено мнозинство;
  д) Комисията разглежда  и подадените молби за намаляване на банковите гаранции на допуснати до режима ТИР Титуляри;
  е) За взетите решения от Комисията за достъп до режима ТИР се изготвя протокол в три екземпляра, който се подписва от членовете на комисията;
  ж) Работата на Комисията се подпомага от технически секретариат, съставен от представители на АЕБТРИ;
  з) Извънредни заседания на Комисията се свикват по предложение на всяка една от страните по въпроси, които не са свързани пряко с разглеждане на заявленията за достъп до режима ТИР или намаляване на банкови гаранции.
 2. Процедурата за допускане до режима ТИР е следната:
  а) Всеки кандидат за достъп до режима ТИР подава заявление за допускане до режима ТИР по образец в Централния офис на АЕБТРИ. Заявлението се подписва от лицето или лицата, които управляват и представляват Титуляра, съгласно решението за регистрация, като техните подписи трябва да са нотариално заверени или документите могат да бъдат подписани в Централния офис на АЕБТРИ пред представител на Сектор “Регистрация”.
  Заплаща се такса  “Регистрация” в размер на 120 лева, която включва и изработването на един брой печат за подпечатване на карнети ТИР.
  б) Техническият секретариат на Комисията за достъп до режима ТИР приема и регистрира подадените заявления за допускане до режима ТИР и проверява съответствието на данните, съдържащи се в тях, с информацията от следните документи, представени от Титуляра:
  - Копие от валиден лиценз на Общността за международен превоз на товари срещу заплащане;
  - Удостоверение от данъчната администрация за липса на данъчни задължения;
  - В случай, че не са налични в Търговския регистър, Титулярът предоставя копие от годишния финансов отчет за последната година със съответните приложения съгласно  Счетоводен стандарт – СС1 – “Представяне но финансови отчети”, заверен от одитор или от териториалната дирекция на НАП по месторегистрация, придружен от копие от годишната данъчна декларация по ЗКПО или ЗДДФЛ. Титулярът прилага декларация за съгласие за учредяване за банкова гаранция в размер, определен от Комисията за достъп до режима ТИР;
  - Копие от  личната карта на управителя/ите на Титуляра  и на упълномощените лица за получаване на  карнети ТИР;
  - Копие на удостоверение за завършен курс за обучение по Конвенция ТИР (за управители или ръководители транспортна дейност);
  - Свидетелство за съдимост на лицата, които управляват и представляват Титуляра или Декларация за лицата, които не са установени в Република България;
  - Копие от трудовия договор на ръководителя на транспортна дейност с Титуляра;
  - Регистрация на трудовия договор в НАП;
  - (*) Копия на 10 (десет) международни товарителници CMR за извършени превози за период от 2 (две) години;
  - (*) Копия от предходни трудови договори или трудова книжка, доказващи изискуемия стаж като ръководител на транспортната дейност.
  Забележка: Документи се прилагат само по една от последните две точки (*).
  Титулярът представя мотивите за достъп до режима ТИР в т.15 на Заявлението за допускане.
  в) До пето число на всеки месец АЕБТРИ изпраща по електронна поща до всички участници в Комисията за достъп до режима ТИР списък на Титулярите, които кандидатстват за достъп до режима ТИР и са подали документи до края на предходния месец, придружени от сканираните им заявления;
  г) След заседанието на Комисията за достъп до режима ТИР, АЕБТРИ изпраща на АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, списък на Титулярите по образеца на Приложение 9, част ІІ на Конвенция ТИР, които Комисията предлага да бъдат допуснати до режима ТИР. Към списъка се прилага екземпляр от протокола на заседанието на Комисията, заедно със сканирани копия на документите от всяко заявление за достъп до режима ТИР, записани на електронен носител;
  д) АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” писмено уведомява АЕБТРИ за Титулярите, на които е дадено разрешение да използват карнети ТИР;
  е) Данните на допуснатите до режима ТИР Титуляри се въвеждат в международната база данни за превозвачи (МБДП) от оторизираните лица в АЕБТРИ и се одобряват от експерти в АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”.
  Забележка: МБДП е създадена от Изпълнителния съвет на Конвенция ТИР с цел митническите администрации на всички договарящи се страни по Конвенция ТИР да разполагат за проверка с актуална информация относно допуснатите до режима ТИР Титуляри.
 3. В съответствие с чл. 6, параграф 4 на Конвенция ТИР, Титулярите с влезли в сила постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и непогасени в срок,  се предлагат за отнемане на разрешението за достъп до режима ТИР.
 4. АЕБТРИ предлага на Агенция “Митници” отнемане на разрешение за достъп до режима ТИР на Титулярите, когато не се изпълняват някои от посочените в т. І условия и изисквания и не покриват някои от критериите по т. ІІ, както и при неспазване на двумесечния срок за регистрация в АЕБТРИ.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес на АЕБТРИ:
1680 София
ж.к. Бели Брези
ул. Искърски пролом № 6

Сектор “Регистрация”
Телефон: 02 958 16 28
Факс:      02 958 10 91
e-mail: registration@aebtri.com

Банкова сметка на АЕБТРИ:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Бели Брези
IBAN  BG58UNCR96601086795202
BIC код: UNCRBGSF

 

Необходими документи 

Заявление за допускане до режима ТИР 


Декларация към лиценз 

Декларация банкова гаранция 

Декларация за чужденци 

 

ВАЖНО!

     От 1.5.2014 г. Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) прекратява действието на пилотния проект за 4-листови EU карнети ТИР, които се използваха за двустранни превози от и до Европейския съюз и трети съседни страни.
     С цел да се стимулира използването на режима ТИР ИРУ намалява цената на обикновените 4-листови карнети ТИР.
     От 1.5.2014 г. АЕБТРИ ще издава 4-листовите обикновени карнети ТИР на цена от 91 лева. 

 

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРНЕТИ ТИР И ДОСТАВЯНЕ С КУРИЕР

ВАЖНО! От 01.09.2009 г. карнети ТИР, доставяни чрез куриер, се издават само при предварително заплащане, като към заявката се прилага и заверено копие от платежно нареждане.

I. Регистрация на необходимите документи:

Всеки превозвач, който желае да получава карнети ТИР с куриерски услуги, трябва да заяви, че ще ползва услуга с документ “Заявление за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер”. В този документ управителят на фирмата посочва адреса, на който ще се получават карнетите ТИР. Местонахождението на работния офис трябва да съответства на посочения адрес за кореспонденция в АЕБТРИ.
Заявлението за издаване на карнети ТИР с куриерски услуги се представя в деловодството на АЕБТРИ в гр. София лично, чрез куриер или препоръчано с обратна разписка. Заявлението, изпратено с куриер или по пощата трябва задължително да е придружено от документ за платен печат. Стойността на услугата за изработване на печата е 24,60 лв. В отдел “Карнети ТИР”, сектор “Регистрации” се извършва проверка на данните от заявлението с тези от системата за издаване и контрол на карнети ТИР /СИСК/ и се проверява валидността на банковата гаранция за достъп до режима ТИР. АЕБТРИ изготвя за сметка на превозвача един печат, с който ще се подпечатват издаваните карнети ТИР и същият ще се съхранява в асоциацията. Карнетите ТИР се доставят с “Ди Ейч Ел Експрес България” /DHL/ за сметка на превозвача, като във фактурата са включени и разходите за доставка. При въвеждане на заявлението в системата за издаване и следене на карнетите ТИР в АЕБТРИ, служителят от сектор “Регистрации” предава на упълномощеното лице за получаване на карнети ТИР срещу подпис паролата за изпращане на заявки по интернет.

II. Процедура за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер:

 1. Превозвачът попълва заявка по образец за издаване на необходимите карнети ТИР, като посочва лицето и адреса за кореспонденция, обявен в АЕБТРИ, на който ще бъдат доставени. В една пратка не могат да се изпращат повече от 6 бр. карнети ТИР.
 2. Превозвачът изпраща заявката за карнети ТИР по факс в централния офис на АЕБТРИ. За повече сигурност, превозвачът посочва в заявлението номер на факс, от който ще изпраща заявките. Друга възможност да се правят заявки за доставяне на карнети ТИР с куриер е по интернет от www.aebtri.com със специална парола, която се дава на превозвача при подаване на заявлението.
 3. Заявки се приемат до 15:00 часа. Карнетите ТИР се подготвят от отдел “Карнети ТИР”, попълват се документите за DHL с адрес на фирмата, телефон за контакт и имената на лицето за получаване на карнети ТИР. В 16:00 часа се предават на куриерската служба DHL.
 4. DHL доставя пратките на адреса на превозвача до 12:00 часа на следващия ден, когато офиса на фирмата се намира в градовете, изброени в приложения списък от DHL. Цената  на куриерската услуга е включена във фактурата за издаване на карнети ТИР и е на стойност 8,50 лева. Ако адресът на превозвача не се намира в едно от изброените селища, карнетите ТИР ще бъдат доставени до 16:00 часа на следващия ден в офиса на фирмата, като цената за доставка е 20,00 лева. Превозвачът може да получи пратката от карнети ТИР в най-близкия офис на DHL в 9:00 часа на следващия ден ако предварително е заявил, че иска да получи своята пратка директно от офиса на куриера DHL. В този случай цената на доставката е 8,50 лв.
 5. При доставяне на карнети ТИР лицето за получаване на карнети ТИР представя на куриера лична карта и се подписва в обратната разписка на DHL.
 6. Карнети ТИР, доставяни чрез куриер се издават само при предварително заплащане, като към заявката се прилага и заверено копие от платежно нареждане. Банковата сметка е:
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Бели Брези
  IBAN BG58UNCR96601086795202
  BIC код : UNCRBGSF
  При установяване на нарушение, в 7-дневен срок от датата на издаване на фактурата за карнети ТИР, дължимата сума се покрива от банковата гаранция за достъп до режима ТИР на титуляра.  

Електронни формуляри:
Заявление за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер

*Заявка за издаване на карнети ТИР и доставка по куриер

 

* Моля попълнете, отпечатайте и върнетe в АЕБТРИ според инструкцията по-горе.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ КАРНЕТА ТИР


От 1 януари 2009 г. влeзe в сила изменение на митническото законодателство на Общността относно превозите на стоки под режим ТИР (Регламент (ЕО) №1192/2008 на Комисията от 17.11.2008 г.). Съгласно новите изисквания титулярът на съответния карнет ТИР или негов представител е задължен да подаде данните от карнета ТИР по електронен път в новата компютъризирана транзитна система (NCTS) преди да представи в отправно или входно митническо учреждение на Общността карнета ТИР, всички необходими придружаващи документи, пътното превозно средство и стоките.

Процедура съгласно новите изисквания:

След предварително деклариране на данните от карнета ТИР при първоначалното му задействане (в отправно митническо учреждение) в ЕС или при влизане на територията на Общността (във входно гранично митническо учреждение) митническият служител прави сравнение между тези данни и данните от volet 1 на съответната страница на карнета ТИР. След потвърждение на информацията от страна на митническия служител в NCTS на превозвача се разрешава да започне или продължи превоза ТИР, като същевременно се изпраща и електронно съобщение от тази митница до получаващото или изходното гранично митническо бюро на ЕС.
При представянето на товарния автомобил и карнета ТИР за обработка в получаващото или изходното митническо бюро на ЕС митническият служител прави проверка на товарния автомобил, поставя подпис, печат и дата на volet 2 на съответната страница на карнета ТИР и потвърждава данните в NCTS. В системата се създава съобщение до отправното или входното митническо учреждение, че на единната митническа територия на Общността операцията ТИР е завършена правилно. Хартиеният носител volet 2 се задържа от приключващата митница без да се изпраща на отправна или входна митница. Това означава, че след 01.01.2009 г. операциите ТИР на територията на Европейската общност ще се приключват само електронно в NCTS и в страните от ЕС и няма да циркулират хартиените отрязъци. Тези изменения при оформянето на превозите ТИР спомогнаха до рязко намаляване на броя на предварителните уведомления за незавършени операции ТИР и ускориха обмена на информация между отправното/входно и получаващото/изходно митнически учреждения, с което ще се подобри ефективността и сигурността на превозите ТИР.

Подаването на данните във всяко отправно и входно митническо учреждение на територията на Общността се осъществява като се използват правилата и кодовете за електронната транзитна декларация. То е задължително, независимо от това, дали превозът ТИР започва на или извън митническата територия на ЕС.
В изключителни случаи, когато компютъризираната транзитна система на митницата или приложението на търговеца не функционират, или когато връзката между тези двете  системи е нарушена, след разрешение от митническите органи е допустимо данните за карнета ТИР да не се подават по електронен път.
Независимо, че оформянето на операциите ТИР ще става чрез системата NCTS/TIR, карнетите ТИР ще продължават да се обработват от митническите органи в съответствие с изискванията на разпоредбите на Конвенция ТИР, 1975 г. Правните последици, произтичащи от несъответствие между подадените електронни данни за карнета ТИР и самия карнет ТИР, ще се основават на данните в карнета ТИР в съответствие с разпоредбите на Конвенция ТИР, 1975 г.
Във връзка с изменения на митническото законодателство на ЕС, свързани с изискванията за “сигурност и безопасност и се прилагат от 1.01.2011 г., превозвачите, титуляри на карнети ТИР и необходимо  да подават в електронен вид обобщена декларация за въвеждане или напускане (ОДВ/Н) един час преди пристигането на стоките на граничен пункт на Европейския съюз.
   Данните за сигурност и безопасност се съдържат в Приложение 30А от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията и включват:
- държава и място на товарене;
- държава и място на разтоварване;
- маршрут;
- транспортни разходи - начин на плащане;
- товародател и товарополучател - конкретни данни за име на фирмата, адрес, пощенски код, държава и EORI номер, при регистрация в Европейската общност;
- митнически код, тегло и брой колети на стоката.
   Тези данни са необходими за извършване на анализ на риска за правилното осъществяване на митническия контрол за целите на сигурността и безопасността.
   Възможностите, които имат превозвачите, титуляри на карнети ТИР за изпращането на данните за сигурност и безопасност са (по избор):
- подаване на Обобщена декларация за въвеждане/напускане, като отделно се изпраща, както досега предварителна декларация с данни от карнета ТИР,
ИЛИ
- тези данни да бъдат включени в предварителното деклариране на данни за карнета ТИР.

 Възможностите, които има всеки превозвач, за да изпълни своите задължения, са следните: 

І. Да използва безплатния програмен продукт на ИРУ TIR-EPD (TIR Electronic Pre-Declaration) за предварителна декларация на данните от карнета ТИР посредством Интернет. Към 15 ноември 2016 г. проектът на ИРУ TIR-EPD може да се прилага за превози с отправен или входен пункт в ЕС в Австрия, Афганистан, България, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Грузия, Гърция, Естония, Иран, Италия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Руската Федерация, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хървания и Чехия. Своевременно ще бъде публикувана информация за всяка нова държава, приобщена към безплатния програмен продукт на ИРУ.
ИРУ е в преговорни отношения с митническите администрации на страните от ЕС и постепенно ще обхване всички 28 страни-членки на Общността.

Принципната схема на функциониране на проекта TIR-EPD е следната:
1. Превозвачът заявява писмено, че ще използва системата на ИРУ, като попълва формуляр, който се изпраща до АЕБТРИ;
2. АЕБТРИ регистрира превозвача в Приложението на ИРУ TIR-EPD, след което  изпраща на превозвача /по електронната поща/ име и парола за достъп.
TIR-EPD работи в два варианта - в тестова среда и в реална среда.
Тестовата среда е на следния адрес: http://194.209.227.203/tir-epd. Въведените данни за карнета ТИР  не се предават към митническата администрация. Така може да се проверява коректността при попълване на полетата в предварителната декларация.

От 1.07.2009 г. реалната  среда е на следния адрес: www.tirepd.org (при невъзможност за връзка може да се ползва адрес: http://apps3.iru.org/tir-epd). Въведените данни за карнета ТИР се подават към съответната митническа администрация каквато е и целта на Приложението;
3. Преди задействане на карнета ТИР от митническата администрация на страна член на ЕС превозвачът въвежда данните от карнета в системата
TIR-EPD, използвайки потребителското си име и парола чрез Интернет. Програмата TIR-EPD прави проверка на съответствието на потребителското име, паролата, номера на превозвача, номера и датата на валидност на карнета ТИР. По този начин се гарантира сигурността на изпратените данни от титуляра на карнета ТИР. При несъвпадение не могат да се въведат данните от карнета TIR
, а при успешно изпратени данни въведената информация може да се отпечата.

ІІ. Да въведе данните от карнета ТИР директно в NCTS без използване на допълнително приложение. Задължително условие при този подход е превозвачът да има регистрация в митническата администрация на съответната страна от ЕС, от която влиза на територията на Общността или започва превоза ТИР. За предаване на данни на българска митническа администрация е необходимо всеки потребител на карнети ТИР да отговаря на изискванията на Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път, издадена от министъра на финансите, обнародвана в ДВ бр. 55 от 7.7.2006 г., изм. бр.2 от 09.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г. (www.customs.bg - ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ - Документи).

 

ІІІ. Да използва срещу съответно заплащане услугите на спедитори и митнически агенти, които имат достъп до NCTS за въвеждане на данните от карнета ТИР.

За повече информация може да се обръщате към АЕБТРИ, Информационен отдел - тел.: 958 10 56, e-mail: trans-info@aebtri.com или Весела Кожухарова, ръководител отдел "Карнети ТИР" - тел.: 958 14 79, 958 14 13 и e-mail: v.kojuharova@aebtri.com.

Препоръчваме на всички заинтересовани лица да използват за консултации интернет страниците на Агенция "Митници" и на АЕБТРИ.

Полезна информация можете да намерите на следните линкове: - Новите разпоредби на митническото законодателство на Eвропейската общност - http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm;

- Митнически код на стоката - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm

- Списък на гранични митнически учреждения на Европейския съюз и техните кодове - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_en.htm

- Справка за ЕORI номер - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/eorihome_en.htm

 Заявление за получаване на достъп до приложението на ИРУ TIR-EPD


Ръководство на потребителя на приложението на ИРУ TIR-EPD

Начало

 
IRU website TIF website