Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ


Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) е основана през 1962 г. със седалище в София. АЕБТРИ е гарант на системата ТИР в Република България и издава карнети ТИР на международните автомобилни превозвачи в страната.

Членове на АЕБТРИ са фирми и организации, които извършват международен автомобилен транспорт или чиято дейност има отношение към автомобилните превози на пътници и товари.  Асоциацията защитава интересите както на своите членове, така и на професията като цяло на национално и международно равнище.

В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, които имат отношение към автомобилните превози, и участва редовно в работата на специализираните комисии в тях.

Непосредствено след създаването си АЕБТРИ се присъединява като наблюдател към  Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) със седалище в Женева и е негов редовен член от 1967 г. Освен това в международен план асоциацията поддържа връзки с работните и експертни групи към Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН, Женева, генерална дирекция “Мобилност и транспорт” към Комисията на ЕС, Международния транспортен форум, както и сродните й асоциации в чужбина.

 

 
IRU website TIF website